Zápis do 1. ročníka ZŠ na rok 2015/2016

 

OZNÁMENIE
o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2015 / 2016
 
 
Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/ 2010 – VZN vo všetkých školách jednotne v dňoch 3. – 5. februára 2015 v čase od 14.00 do 17.00 hod.
V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu.
 
Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní riaditeľ príslušnej školy oznamom na budove školy a na  internetovej stránke školy a zriaďovateľ verejných škôl na svojej internetovej stránke, v regionálnej televízii a v mestskom rozhlase.
 
 
Podmienky a forma zápisu :
1.    Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
2.    Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2015 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
3.    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ, a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
4.     Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2015nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
5.    Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
6.    Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
b)   meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
7.    Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
8.    Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.
 
 
Prijatie žiaka do základnej školy :
O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003 po schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu školy (VZN č. 6/ 2010 na  www.nove-mesto.sk).
V prípade dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 10 žiakov) sa v školskom roku 2015/ 2016 otvorí trieda nultého ročníka v základnej škole na Odborárskej ulici.

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies