Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

 

OZNÁMENIE

o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021

  

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

podľa § 150 ods. 8 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v znení zákona č. 56/2020 a rozhodnutia mesta Nové Mesto nad Váhom

vo všetkých školách zriadených mestom jednotne

v dňoch 15. až 17. apríla 2020

 

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD):

1.    Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

2.    Na plnenie PŠD sú povinní prihlásiť zákonní zástupcovia deti, ktoré k 31.8.2020 dovŕšia vek 6 rokov.

3.    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ, a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

4.    Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2020 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

5.    Zákonní zástupcovia dieťaťa majú rovnaké právo rozhodovať o výbere školy pre svoje dieťa, pokiaľ jeden rodič nepreukáže obmedzenie výkonu rodičovských práv druhého rodiča k maloletému dieťaťu.

6.    Základná škola požaduje v prihláške na zápis údaje podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008.

 

Mimoriadne podmienky zápisu dieťaťa platné pre zápis v roku 2020:

Zákonný zástupca dieťaťa poskytne škole údaje potrebné na zápis dieťaťa uvedené v prihláške na plnenie povinnej školskej dochádzky v termíne 15. až 17. apríla 2020 jedným zo spôsobov:

1.    Vyplní online formulár - elektronickú prihlášku na webovom sídle školy, ak ju škola má sprístupnenú, a následne podpísanú prihlášku doručí škole dodatočne v termíne a spôsobom podľa oznámenia školy.  

2.    Prihlášku zverejnenú na webovom sídle školy vyplní a doručí škole elektronickou poštou (na e-mailovú adresu školy) a následne podpísanú prihlášku doručí škole dodatočne v termíne a spôsobom podľa oznámenia školy.  

3.    Ak zákonní zástupcovia detí nemajú technické podmienky na vykonania zápisu elektronicky podľa bodu 1 a 2, postupujú nasledovne:

a)    v dňoch 6. až 9. apríla 2020 v čase od 8.00 do 16.00 hod. si vyzdvihnú formulár prihlášky pri hlavnom vchode do budovy školy a vyplnia ju podľa predlohy

b)   vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajú v termíne zápisu, t. j. v dňoch 15.-17.4.2020 do poštovej schránky na budove školy. Základná škola môže preberať prihlášky aj osobne povereným zamestnancom v čase zverejnenom na budove školy a na svojom webovom sídle, ak vykoná príslušné ochranné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. 

 

Uvedenými postupmi nie je vylúčená možnosť podať prihlášku formou elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Okrem údajov uvedených v predtlači prihlášky vyplnia zákonní zástupcovia detí v poznámke nasledovné údaje:

1.    Názov a adresu materskej školy, ktorú dieťa navštevuje

2.    Ak chcú na základe odporučenia lekára a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky (PŠD), uvedú: „Žiadosť o odklad PŠD doručím škole do 30.4.2020 spôsobom:...“

3.    Ak chcú požiadať o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 23 školského zákona, uvedú: „Žiadosť o osobitný spôsob plnenia PŠD doručím škole do 30.4.2020 spôsobom:...“

 

Overenie školskej spôsobilosti podľa § 60 školského zákona vykonajú riaditelia škôl pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy prednostne na základe vyžiadaného stanoviska materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo, prípadne stanoviska CPPPaP.

Ak takéto stanovisko chýba, možno overiť školskú spôsobilosť za prítomnosti dieťaťa v škole v termíne po obnove prevádzky škôl, pričom je potrebné dodržať lehoty na vydanie rozhodnutia podľa § 49 správneho poriadku. Rovnako sa postupuje v zložitejších prípadoch.

 

Prijatie žiaka do základnej školy :

O prijatí žiaka do školy rozhodne riaditeľ školy v správnom konaní do 15. júna podľa výsledku zápisu a po schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu školy.

V prípade dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 8 žiakov), ktoré splnia zákonom stanovené podmienky, sa v školskom roku 2020/ 2021 otvorí trieda nultého ročníka v základnej škole na Odborárskej ulici.

 

Publikované: 26.3.2020 | Aktualizácia: 26.3.2020 | Zobrazené: 414