Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

 OZNÁMENIE

o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

sa uskutoční podľa § 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2010

vo všetkých školách zriadených mestom jednotne

v dňoch 7. až 9. apríla 2021


Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
(PŠD):

1.    Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

2.    Na plnenie PŠD sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšia vek 6 rokov.

3.    Ak dieťa k 31.8.2021 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahne školskú spôsobilosť, jeho zákonný zástupca ho prihlási na plnenie PŠD (zápis) v základnej škole, avšak:

a)        dieťa môže byť prijaté do nultého ročníka ZŠ, ak pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zákonný zástupca v tomto prípade predloží k žiadosti o prijatie aj odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas s prijatím do nultého ročníka

b)        dieťa môže pokračovať vo vzdelávaní v materskej škole, pričom jeho zákonný zástupca postupuje nasledovne:

-   ak dieťa v šk. roku 2020/21 navštevuje materskú školu, zákonný zástupca požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole v šk. roku 2021/22 a k žiadosti priloží písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas s pokračovaním vzdelávania v MŠ. O podaní žiadosti informuje riaditeľa základnej školy v príslušnom školskom obvode.

-   ak dieťa v šk. roku 2020/21 nenavštevuje MŠ, zákonný zástupca požiada riaditeľku materskej školy o prijatie dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2021/22. O podaní žiadosti informuje riaditeľa základnej školy v príslušnom školskom obvode.

4.    Zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia k prihláške na zápis aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

5.    Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008:

-  meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu*, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť

-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu* zákonných zástupcov dieťaťa

*Pozn.: Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa miesto, kde sa obvykle zdržiava

 

Organizácia zápisu dieťaťa v roku 2021:

Zápis sa uskutoční podľa podmienok prevádzky škôl a opatrení vydaných príslušnými orgánmi v mimoriadnej situácii, v núdzovom stave alebo výnimočnom stave jedným zo spôsobov:

1.    V podmienkach riadnej prevádzky základných škôl bez obmedzení sa zápis vykoná za účasti detí a ich zákonných zástupcov. Zákonný zástupca sa zúčastní zápisu v škole v dňoch 7. až 9. apríla 2021 spolu s dieťaťom a poskytne škole údaje potrebné na zápis dieťaťa uvedené v prihláške na plnenie povinnej školskej dochádzky.  

2.    Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav a bude prerušená prevádzka škôl, zápis sa vykoná 7. až 9. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti detí. Podrobnosti o postupe zákonných zástupcov detí zverejnia školy a ich zriaďovateľ v aktuálnom čase, keď budú známe podmienky prevádzky škôl.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy podľa zákona č. 245/2008 do 15. júna 2021. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú rovnaké právo rozhodovať o výbere školy pre svoje dieťa. Ak nedôjde k zhode zákonných zástupcov dieťaťa pri výbere školy, rozhodne súd.

Publikované: 17.3.2021 | Zobrazené: 862
Nastavenia cookies