Zariadenie pre seniorov Nové Mesto nad Váhom

Zariadenie pre seniorov Nové Mesto nad Váhom, ul.Fraňa Kráľa 4

 

 

V ZpS sa poskytuje sociálna služba :

a/  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby     a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo

b/  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov:

 

O sociálnu službu v ZpS požiada občan – senior na predpísaných tlačivách / Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu / na  obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska. Obecný alebo mestský úrad na základe posudkov vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZpS.

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s posudkom je potrebné doručiť na Mestský úrad v Novom Meste n/V, ktoré sa prikladajú k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, Nové Mesto n/V., Fraňa Kráľa č. 4.

Všetky uvedené tlačivá sú občanom k dispozícií na Mestskom úrade, referát sociálny a kultúry, č. dv. 124, alebo na oficiálnej web stránke mesta Nové Mesto nad Váhom.

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 8.9.2014 | Zobrazené: 2611