Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska

Odborné učebne v ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom sa podarilo zmodernizovať. Mesto v spolupráci so Základnou školou finalizuje projekt zameraný na zlepšenie technického vybavenia odborných učební. Ide o projekt, na ktorého realizáciu sa mestu podarilo získať prostriedky zo zdrojov EÚ.

Koncom roka 2019 bola nášmu mestu schválená eurofondová Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom: „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom“. Mesto predložilo žiadosť na základe výzvy,  ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Špecifickým cieľom tejto výzvy bolo zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl prostredníctvom zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu.

Proces prípravy žiadosti bol veľmi náročný. Prvé poklady k projektovému zámeru sme v spolupráci so školou predložili ešte v marci roku 2017. Následne prebiehali zdĺhavé hodnotiace a schvaľovacie procesy. Ich výsledkom bolo konečné schválenie žiadosti a v októbri 2019 podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Cieľom projektu bolo inovovať odborné učebne školy. Vzhľadom na ich pôvodný stav bola potrebná investícia do materiálno – technického vybavenia všetkých odborných učební, teda učebne fyziky, chémie, biológie, informatiky, polytechnickej i jazykovej učebne. Všetky učebne si okrem nového vybavenia vyžiadali i stavebné úpravy. Najmä rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu starých svietidiel za nové moderné, úsporné a efektívne. Zároveň bolo potrebné každú učebňu vymaľovať a urobiť úpravu vstupných dverí. Vo väčšine učební bolo potrebné vymeniť i podlahu. Výber oprávnených výdavkov a aktivít projektu sa realizoval v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov definovaných vo výzve.

Realizácia stavebných úprav i dodávka interiérového vybavenia a výpočtovej technológie sa uskutočnila v letných mesiacoch roku 2020. Ako posledné bolo v pláne obstarať učebniam didaktické pomôcky. Ich dodanie sa však presunulo až na jún tohto roku. Dôvodom bola  nepriaznivá situácia na trhu súvisiaca so šírením COVID-19, ktorá spôsobila zastavenie výroby a dodávok tovarov v danom segmente. Išlo o veľmi široké spektrum pomôcok od rôznych trojrozmerných modelov, cez digitálne mikroskopy až po špeciálne meracie prístroje a pod. ...

Celková výška oprávnených výdavkov projektu dosiahla hodnotu 153 829,84. 95% z tejto sumy tvorí schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 146 138,35 € a pozostáva prevažne z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z menšej časti zo zdrojov štátneho rozpočtu. Zvyšných 5% výdavkov projektu predstavuje povinnú formu spolufinancovania mesta.

V súčasnosti prebieha posledná fáza projektu. Ide o administratívny proces spojený s predložením Žiadosti o refundáciu a vypracovaním Záverečnej monitorovacej správy, obe doložené podrobnou dokumentáciou. Je to posledná fáza, potrebná pre úspešné ukončenie každého projektu financovaného z fondov EÚ.

Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Jej žiaci, ktorí sa pravidelne zapájajú do viacerých súťaží, potrebujú mať vytvorené moderné a dynamické prostredie, v ktorom sa budú môcť veľmi dôkladne a kvalitne pripravovať nielen na súťaže, ale aj na výber svojho budúceho povolania. Veríme, že žiaci i učitelia budú mať z vynovených učební radosť i úžitok.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

                

 

   

Publikované: 5.7.2021 | Zobrazené: 761
Nastavenia cookies