O meste

Historické budovy v meste

Budova múzea - „Ghillániovec“

Dom bol pôvodne renesančný, v roku 1740 ho dal prestavať barón Ján Gregor Ghiláni, generál Márie Terézie. Dom má päťosové priečelie, horizontálne členenie dvomi výraznými rímsami v prostrednej osi pravouhlo a segmentovite vydutými. Nad prvým poschodím sa dvíha atika ukončená húpavými rímsami. Nádvorie domu slúžilo majiteľovi ako jazdiareň. Za Rakúsko-Uhorska a za I.ČSR boli na prízemí do námestia malé obchodíky, ostatná časť budovy bola obývaná. Od roku 1953 je tu umiestnené múzeum. V roku 1969 po poruche na vodovodnom potrubí bola budova poškodená a uvažovalo sa o jej zbúraní. Budovu sa podarilo náročnými rekonštrukčnými prácami zachrániť a v súčasnosti patrí medzi dominanty námestia.

„Nádašdyovec“

Najhodnotnejšou a najzaujímavejšou renesančnou stavbou je rožný dom na rohu Komenského ulice a Nám. slobody. Dom bol postavený v polovici 14. storočia ako kamenný jednopriestorový viacpodlažný objekt, neskôr prešiel viacerými stavebnými zásahmi. Úprava fasád s geometrickými vzormi a listovým kádrovaním pochádza z roku 1590. Posledná prestavba objektu a reštaurátorská obnova fasád bola ukončená v roku 1999. Na prelome 16. a 17. storočia bol majetkom šľachtického rodu Nádašdy. Dom poskytoval prechodné ubytovanie šľachticom a svetským hodnostárom, ktorí sa zastavili v Novom Meste na Váhom. Palatín Juraj Turzo v ňom dňa 30. decembra 1610 napísal list svojej manželke Alžbete Coborovej o internovaní Alžbety Bátoriovej na Čachtickom hrade. V noci zo 6. na 7. júla 1622 boli v tomto dome uložené uhorské korunovačné klenoty na ich ceste z Trenčína do Šoprone. Dnes v ňom sídli Dexia banka.

Rodný dom prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej

Dom sa nachádza na Ul. Komenského vedľa evanjelického kostola. V rokoch 1817–1831 v ňom býval a pôsobil ako učiteľ Samuel Jurkovič, významný osvetový pracovník, organizátor družstevníctva. Dňa 6. apríla 1824 sa tu narodila dcéra Samuela Jurkoviča, Anna Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana a matka Svetozára Hurbana - Vajanského.

Budova mestského úradu - „Reissovec“

Meštiansky dom továrnika Adolfa Reissa zo začiatku 20 stor. Nachádza sa na rožnej parcele Ul. Čsl.armády a Námestia slobody. V súčasnosti v nej sídli mestský úrad.

Dom Ľudovej banky

Budova postavená na križovatke Ulíc Čsl. armády. a Holubyho v roku 1904 podľa architekta a staviteľa z Budapešti Michala Milana Harminca. Symbolizuje začiatky slovenského bankovníctva, ktorého priekopníkmi boli bratia Július a Rudolf Markovičovci. V roku 1906 bola budova slávnostne odovzdaná Ľudovej banke.

Gymnázium M.R. Štefánika

Budova Gymnázia M.R. Štefánika bola postavená podľa projektu architekta Aloisa Mezeru. Staviteľom bol podnikateľ Ing. František Soukup. Základný kameň bol slávnostne položený 29. októbra 1922 a so stavbou sa začalo 14. marca 1923 v lokalite „Medzi stodolami“ dnes Ul. športová. Slávnostné otvorenie novej gymnaziálnej budovy sa konalo 7. septembra 1924.

Dom advokáta JUDr. Rudolfa Markoviča (Ul. Českosl. armády č.10)

Dom bol postavený v roku 1908. Jeho majiteľom bol novomestský advokát JUDr. Rudolf Markovič (1868-1934), ktorý bol v období zvýšenej maďarizácie významným národovcom. Manželka Rudolfa Markoviča - Viera, rod. Hurbanová, bola dcérou Svetozára Hurbana - Vajanského a vnučkou Jozefa Miloslava Hurbana. Dom navštevovali významné slovenské, ale i zahraničné osobnosti.

Nastavenia cookies