Kostoly a kaplnky

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Impozantná dominanta mesta. V polovici 13. storočia tu stála románska bazilika, z ktorej sa do dnešných dní zachovala len spodná časť veže s kamenným portálom. V rokoch 1414-1423 augustiniáni, pozvaní pánom Beckova Stiborom zo Stiboríc, na mieste baziliky vybudovali nový gotický centrálny kostol na osemuholníkovom pôdoryse. Mal dlhé presbytérium s polygonálnym uzáverom, ku ktorému bola na začiatku 16. storočia pristavaná sakristia.

Na podnet prepošta Jakuba Hašku v rokoch 1667-1675 prestavali gotický centrálny kostol v barokovom slohu vsunutím dvoch deliacich arkád, čím vznikli dnešné tri lode. Barokové štuky a nástenné maľby sú dielom talianskych majstrov, ktorí na nich pracovali 15 rokov.

Kostol sa prestavoval aj v neskorších dobách. Pred polovicou 18. stor. pribudla západná predsieň a bola zvýšená veža, ktorá dostala cibuľovú prilbu (1732). Aby zvýšenie veže neohrozilo statiku, boli k nej pristavené mohutné oporné piliere, čím kostol definitívne získal dnešný vzhľad. Na konci 19. storočia ho reštauroval architekt J. Lippert.

Baroková socha Panny Márie s Ježiškom (tzv. Haškova Madona) bola umiestnená na hlavný oltár pri barokovej prestavbe kostola v roku 1672. V stene uzáveru hlavnej lode je umiestnená skrinková rokoková krstiteľnica (z polovice 18. stor.). Rokoková kazateľňa a organ sú z druhej polovice 18. storočia, podobne aj socha sv. Jána Nepomuckého. Obrazy krížovej cesty maľoval J. B. Klemens v roku 1870.

Budova prepozitúry s kaplnkou

Nachádza sa pri katolíckom farskom kostole na vyvýšenej opevnenej ostrohe v juhovýchodnej časti historického jadra mesta. Pôvodne gotická stavba bola v období baroka úplne prestavaná (v rokoch 1643-1694). Je trojkrídlová, jednoposchodová, so samostatnou priľahlou kaplnkou. Jednoduché riešenie fasády kontrastuje s náročnou barokovou výzdobou kaplnky a jedálne. Miestnosti na poschodí zdobia obrazy s portrétmi novomestských prepoštov zo 17. až 20. storočia.

Evanjelický kostol

Klasicistický kostol (ev. a. v. ) s neskoršími úpravami. Bol postavený v roku 1787 ako tolerančný kostol bez veže. Je to sieňová stavba s protestantskou emporou a neskorobarokovým klenbovým systémom. Pri stavebných úpravách sa začala v roku 1928 prístavba veže moderných tvarov podľa projektu architekta J. Merganca. Veža bola dokončená v roku 1932

Kaplnka sv. Ondreja (18. stor.)

Vznikol na začiatku 18. storočia na mieste, kde v stredoveku stála horná mestská brána. Pôvodne patril k mestskému chudobincu, spomínanému v roku 1647

Kaplnka na Holubyho ulici

Bola to pôvodne otvorená prícestná kaplnka s troma soškami svätcov na fasáde. Bočné steny boli neskôr zamurované s tehlami z nepálenej hliny a vpredu boli vsadené dvojkrídlové dvere. Podľa tradície ju vystavali v 17. stor. pravoslávni veriaci, ktorí sa tu usadili v dobe tureckého nebezpečia

Prícestná kaplnka sv. Rochusa

Postavili ju na začiatku 18. stor., prvá písomná zmienka o nej je z roku 1721. Stála južne od mesta na ceste tiahnucej z Nového Mesta do Čachtíc, neďaleko miesta, kde sa v minulosti vyberalo mýto

Nastavenia cookies