Deň pre svoje mesto 2012/ Vyčistime si Slovensko

 

Pri príležitosti Dňa Zeme a v nadväznosti na celoslovenskú akciu iniciovanú MŽP SR pod názvom Vyčistime si Slovensko vyhlásilo Mesto Nové Mesto nad Váhom výzvu pre základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom, aby sa zapojili do aktivity Deň pre svoje mesto 2012.

Cieľom aktivity je zapojiť žiakov škôl pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov a tým prispieť jednak k zlepšeniu životného prostredia, jednak zvýšiť environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie.

Organizačné a technické zabezpečenie:

Termín: 25.4.2012 dopoludnia
Miesto: Školské areály a pridelené verejné priestranstvá v určených lokalitách mesta

Materiálne zabezpečenie a technická podpora:
Školy, ktoré sa zaregistrovali do 15.3.2012 na www.denzeme.eu, si vyzdvihnú pracovné pomôcky (pracovné rukavice, igelitové vrecia na odpad) na OÚŽP v Novom Meste nad Váhom v termíne 22.3. – 22.4.2012. Ďalšie požiadavky na rukavice a vrecia vybaví MsÚ – OŠMaTK v spolupráci s technickými službami mesta.
Vrecia s vyzbieraným odpadom uložia školy v sídliskových kontajneroch na odpad v pridelených lokalitách. Ak nebudú kontajnery voľné, uložia ich do ohrady ku kontajnerom. Technické služby mesta zabezpečia odvoz vyzbieraného odpadu.

Mediálna podpora a propagácia:
Mediálnu podporu a propagáciu aktivity zabezpečí NTV Pohoda, Novomestskýo spravodajca, webová stránka mesta a regionálna tlač.
Školy spropagujú výzvu v školách prostredníctvom násteniek a vlastných webových stránok.
Fotodokumentáciu z aktivít, postrehy a námety zverejnia školy a mesto – MsÚ na svojich webových stránkach.

Počas celej aktivity zabezpečia školy potrebný počet pedagógov na pedagogický dozor a podporu pri zaistení bezpečnosti na hlavných cestách počas akcie poskytne mestská polícia.
 

 

Príloha k výzve Deň pre svoje mesto 2012

Rozdelenie verejných priestranstiev v rámci aktivity Deň pre svoje mesto 2012

Na základe výzvy Deň pre svoje mesto 2012 sa zúčastnia školy dňa 25.4.2012 upratovania a čistenia školských areálov a verejných priestranstiev podľa nasledovného rozpisu:

1. ZŠ – Tematínska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Hájovky, futbalový štadión AFC

2. ZŠ – Ul. kpt. Nálepku: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo nemocnice a polikliniky, park D. Š. Zámostského

3. ZŠ – Odborárska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnatá plocha pri HaZZ na Podjavorinskej ul., trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Rajková, trávnaté plochy a verejné komunikácie na Ul. 1. mája

4. Spojená škola sv. Jozefa: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského a vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského - Hurbanova ul., park P. Matejku

5. SOŠ – Jánošíkova ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Javorinská, Karpatská, okolie zimného štadióna a športovej haly

6. Gymnázium M. R. Š. a bilingválne gymnázium: školský areál a priľahlé ulice, park J. M. Hurbana, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo MsKS, trávnatá plocha pri kruhovom objazde Hviezdoslavova ul. - Ul. M. R. Štefánika

7. SOŠ – Bzinská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy, parkovisko a chodníky pri bývalom kúpalisku a pozdĺž Ul. Klčové po TSM, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. J. Kollára – Klčové, chodníky a trávnaté plochy na Ul. J. Kréna

8. SOŠ – Piešťanská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Weisseho ul. - Ul. 1. mája - Obrancov mieru, autobusová stanica, Železničná ul., podchod na Piešťanskej ul., trávnaté plochy a chodníky na Piešťanskej ul.

9. Špeciálna ZŠ: školský areál a okolie školského areálu, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája - Partizánska ul. - Ul. obrancov mieru - J. Kollára


Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov sa upratovanie nevzťahuje na vozovku hlavných ciest
(Tematínska, Športová, Javorinská, Štúrova, J. Kollára, Bzinská, Klčové, Odborárska,
Malinovského, Piešťanská, M. R. Štefánika, Hviezdoslavova, Weisseho).

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies