Návrh strategického dokumentu s názvom „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Mesto nad Váhom pre roky 2023 - 2029" - pripomienkovanie

Vážení spoluobčania,

dovoľte nám osloviť Vás so žiadosťou o pripomienkovanie, resp. predloženie prípadného návrhu na doplnenie, opravu alebo zaslanie komentárov k pracovnému návrhu strategického dokumentu s názvom „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Mesto nad Váhom pre roky 2023 - 2029" .  Tento dokument obsahuje naše ciele, úlohy a stratégie na relevantné časové obdobie v danej oblasti. 

Účelom našej žiadosti o pripomienkovanie návrhu je:

1. Podpora transparentnosti: Veríme v otvorený a inkluzívny proces rozhodovania a chceme poskytnúť verejnosti príležitosť aktívne sa zúčastniť na tvorbe stratégie rozvoja našej samosprávy.

2. Zbieranie rôznorodých perspektív: Uvedomujeme si dôležitosť rôznorodých pohľadov pri tvorbe komplexnej a efektívnej stratégie.  Vyzývame preto jednotlivcov, organizácie a zainteresované strany z rôznych oblastí a sektorov, aby sa zapojili.

3. Vylepšenie našej stratégie: Vaše komentáre a návrhy nám môžu pomôcť doladiť a zlepšiť strategický dokument našej samosprávy.   Zabezpečiť, že bude zodpovedať potrebám a očakávaniam našej komunity.

Ako zaslať komentáre:

Navrhovaný text je k dispozícii verejnosti pod článkom.  Vaše komentáre môžete zaslať elektronicky na adresu msu@nove-mesto.sk alebo zaslaním písomného komentára na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, prednosta MsÚ, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom.

Prosíme Vás, aby ste Vaše komentáre doručili na vyššie uvedené adresy najneskôr do 20.11. 2023.

Ceníme si Vaše pripomienky a názory pri tvorbe našej spoločnej budúcnosti.

Nastavenia cookies