Zverejňovanie

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1/2023 - Petícia proti prevádzkovaniu diskoték

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Československej armády 64/1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 311 863

 

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE č. 1/2023

Dňa 09.02.2023 bolo Mestu Nové Mesto nad Váhom doručené podanie – petícia :

 „ Petícia proti prevádzkovaniu diskoték“ z dôvodu veľkého hluku z baru Soul Art and Music Bar na Ul. Čsl. armády v Novom Meste nad Váhom šíriaceho sa z priestorov prevádzky počas konania diskoték a posúdenie možnosti organizovania diskoték.

V predmetnej petícii sa  poukazuje na:

    V  I. časti petície:

„...týmto vyjadrujeme nesúhlas s organizovaním diskoték v bare Soul Art and Music Bar na ulici Čsl. armády č. 80/18 v Novom Meste nad Váhom, ktorý prevádzkuje Oliver Dóra.“, „... Teda dôvodom tohto nášho spoločného nesúhlasu je veľký hluk, ktorý sa šíri z poschodia baru.“,

    a v II. časti petície

„... Preto Vás žiadame, aby diskotéky v tejto obývanej časti mesta neboli povolené.  A vôbec je to v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta v tejto pamiatkovej zóne?“

Šetrením petície dňa 16.03.2023 bolo zistené, že petíciu v I. časti rieši  Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne, ktorý je vecne príslušným orgánom s kompetenciou na určenie hladiny hluku, resp. prekročenie povolenej hlučnosti a v jej II. časti týkajúcej sa usporiadania diskoték bola petícia vyhodnotená ako neopodstatnená.                     

Mesto petíciu prešetrilo a zistilo nasledovný stav vecí:

Prevádzka a organizovanie verejných kultúrnych podujatí  v bare Soul Art and Music Bar na Ul. Čsl. armády 80/18, Nové Mesto nad Váhom je v súlade so VZN mesta č. 2/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste  a VZN č. 2/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom.

V zmysle VZN č. 2/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom  § 3 bod 3 písm. f) je ustanovená prevádzková doba:

f) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v centrálnej mestskej zóne : Námestie Slobody, Ul. J.Hašku je určená v rozpätí : pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa, Ul. Čsl.armády, Ul. Palkovičova, Ul. Weisseho po križovatku s Ul. Hurbanovou je určená v rozpätí : pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa.

V zmysle VZN mesta č. 2/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste:

3. V prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby vrátane ich sezónnych exteriérových priestorov (terasy) sa verejné kultúrne podujatia podľa ods. 1 tohto paragrafu môžu usporadúvať najdlhšie do skončenia ich prevádzkovej doby určenej všeobecne záväzným nariadením mesta o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, pokiaľ nie je týmto nariadením určené ináč.

Dodržiavanie podmienok VZN kontroluje opakovane Mestská polícia, ktorá nezaznamenala žiadne porušenie  nariadení mesta, ani iné protiprávne konanie. Hliadková činnosť Mestskej polície bude naďalej v tejto lokalite pokračovať.

Mesto Nové Mesto nad Váhom šetrením  petície nezistilo nesúlad, alebo rozpor s právnymi predpismi, ani s verejným záujmom a petícii nevyhovuje.

Odoslaním tohto písomného oznámenia o výsledku podanej petície sa petícia považuje za vybavenú podľa § 5 ods. 5 zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

Ing. František Mašlonka, v. r.
primátor mesta      

Nastavenia cookies