Projekt: Manažment údajov mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Názov projektu:            Manažment údajov mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Názov a sídlo prijímateľa:              Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Miesto realizácie projektu:             Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 423 296,80 Eur

Stručný opis projektu:                   

Projekt sa zameriava na zabezpečenie podmienok efektívneho manažmentu mestského úradu a koncepčného rozvoja mesta prostredníctvom dostatku kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií. Cieľom projektu je zlepšenie vnútorných procesov súvisiacich s manažmentom údajov, ktorými disponuje mesto Nové Mesto nad Váhom. Výstupom projektu bude vytvorený nový 3D GIS mesta Nové Mesta nad Váhom a jeho prepojenie na integrovaný informačný systém mesta, ako aj zvýšenie množstva odborne spravovaných a dostupných údajov, ich podstatne vyššia kvalita, ale najmä vysoká interoperabilita.

Projekt si kladie za cieľ vybudovať efektívny spôsob vytvárania, čistenia a ukladania priestorových dát úradu. Výsledky projektu budú napĺňať ŠC 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

 

Začiatok realizácie  hlavných aktivít projektu:       21.3.2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:    30.10.2023

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 

www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk

Nastavenia cookies