Zverejňovanie

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta

Mesto Nové Mesto nad Váhom
vyhlasuje


v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta so sídlom Čsl. armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 64/1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Platové zaradenie:

 • zaradenie podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 • ponúkané pracovné miesto je zaradené v 9. platovej triede a v platovom stupni podľa uznanej odbornej praxe. Minimálny tarifný plat pri dvojročnej požadovanej praxi je 1 190,- EUR.
 • k minimálnemu tarifnému platu je možné priznať osobný príplatok max. do výšky 100%  tarifného platu.

Popis pracovnej pozície:
Organizuje, riadi a zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných a rozvojových zámerov mesta a v rámci toho najmä:

 • zabezpečuje urbanizáciu vybraných území na investičné zámery mesta
 • zabezpečuje prípravu štúdií a ďalších stupňov dokumentácie investičných zámerom v zmysle platného územného plánu mesta
 • zabezpečuje prípravu územia pre schválené investície mesta
 • zabezpečuje prípravu stavieb v rámci investičných zámerov mesta
 • zabezpečuje poradenstvo v procese spracovávania podkladov pre aktualizáciu územného plánu mesta
 • zabezpečuje výkon stavebného dozoru pre schválené a realizované investičné zámery mesta
 • pripravuje krátkodobé a strednodobé plány investičnej výstavby nezahrnutých do rozpočtov stavieb
 • plnení úlohy uložené bezprostredne nadriadeným vedúcim pracovníkom (§ 81Zákonníka práce).

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebné zameranie. Prednosť vo výberovom konaní majú uchádzači, ktorí absolvovali študijný program: pozemné stavby a architektúra alebo architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Prax v oblasti riadenia vo funkcii vedúceho príslušného stavebného útvaru (oddelenie, referát a pod.) minimálne 2 roky

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Znalosť z oblasti investičnej výstavby a územného plánovania
 • Vodičský preukaz skupiny „B“
 • Práca s počítačom (Word, Excel, internet ...)

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • Motivačný list
 • Čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce
 • Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1 – na stránke mesta www.nove-mesto.sk)
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení (príloha č. 2 – na stránke mesta www.nove-mesto.sk)

Iné výhody uchádzača:

 • Znalosť zákona o majetku obcí
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Znalosť práce s rozpočtom mesta a jeho tvorba
 • Samostatnosť v rozhodovaní
 • Schopnosť teamovej práce
 • Komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti
 • Prax v samospráve

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu vedúceho oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta MsÚ, so sídlom Čsl. armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta MsÚ – NEOTVÁRAŤ“

Požadované doklady zašlite poštou na adresu: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, poprípade osobne doručte do poštovej schránky podateľne MsÚ, nachádzajúcej sa v hlavnom vchode Mestského úradu ( starý vchod) najneskôr do 26.2.2021 do 12:00 hod. Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 15.3.2021 .
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

V Novom Meste nad Váhom, 5.2.2021
 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Nastavenia cookies