Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta - Referent – rozpočtár/ka oddelenia ekonomiky a rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom

201901310741510.erb-nmnv-240x150

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

 

Referent – rozpočtár/ka oddelenia ekonomiky a rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Miesto výkonu práce:

 • ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 • základná zložka mzdy od 1400 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Požadované kvalifikačné predpoklady:               

      -     vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru II. stupňa,

      -     držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

 

Opis pracovného miesta:

 • v spolupráci s nadriadenými zostavuje návrh trojročného rozpočtu Mesta,
 • v spolupráci s organizačnými útvarmi mestského úradu a Mestskej polície Mesta Nové Mesto nad Váhom zostavuje podrobný rozpočet Mesta členený na položky a podpoložky vrátane programového rozpočtu,
 • spracováva čerpanie rozpočtu Mesta podľa programov a položiek rozpočtovej klasifikácie,
 • spracováva monitorovaciu správu a hodnotiacu správu o plnení programovému rozpočtu,
 • spracováva podklady k rozborom hospodárenia mesta,
 • navrhuje a vykonáva zmeny rozpočtu v rámci svojej právomoci a dispozície s rozpočtovými rezervami, vedie evidenciu o schválených zmenách rozpočtu,
 • zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, navrhuje opatrenia na zabezpečenie riadneho plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov,
 • sleduje plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta,
 • spracováva podklady k záverečnému účtu mesta,
 • vykonáva evidenciu, dokladovanie a vyúčtovanie dotácií zo ŠR a iných zdrojov,
 • vykonáva transport údajov o rozpočte, jeho zmenách a čerpaní do RIS-SAM a iné.

 

Iné kritériá a požiadavky:

      -     komunikatívne schopnosti,

 -     samostatnosť v práci a rozhodovaní,

 -     manažérske a organizačné schopnosti,

 -     práca s počítačom.

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

-      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-      profesijný štruktúrovaný životopis,

-      overený doklad o vzdelaní.

Uprednostňujúce výhody uchádzača:

 • prax v oblasti účtovníctva a rozpočtovania,
 • znalosť platnej legislatívy upravujúcej oblasť:
 •   samosprávy, najmä zákon o obecnom zriadení, vybrané časti zákona o finančnej kontrole a audite, základná orientácia v právnych predpisoch v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva obcí,
 •   ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • prax v samospráve.

 

Požadované doklady zašlite do 17. apríla 2024 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12:00 hod..  Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.  Mesto Nové Mesto nad Váhom si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z prihlásených uchádzačov.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto 15.06. 2024.

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na pozíciu Referent – rozpočtár/ka oddelenia ekonomiky a rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

Referent – rozpočtár/ka oddelenia ekonomiky a rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom - NEOTVÁRAŤ“.

 

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

 

V Novom Meste nad Váhom, 26.03.2024

 

 

Ing. František Mašlonka

primátor mesta

 

 

                                   

 

 

Publikované: 25.3.2024 | Aktualizácia: 26.3.2024 | Zobrazené: 412
Nastavenia cookies