Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľ/riaditeľka Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom

Primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ/riaditeľka Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, výhodou technický a ekonomický smer

Iné kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • minimálne 5 rokov riadiacej praxe
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a všeob. predpisov mesta:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  - zákon č. 552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  - zákon č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  - zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  - zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
  - zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
  - zákon č. 79/2019 Zb. o odpadoch v platnom znení
  - zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  - príslušné VZN mesta (odpady, ...)

K zaradeniu do výberového konania je potrebné zaslať:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesionálny životopis
 • písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja TSM
 • overenú fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o odbornej a riadiacej praxi, potvrdenie je možné nahradiť čestným vyhlásením s uvedením kontaktu na overenie referencie
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej funkcie nie staršie ako 1 mesiac
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.za účelom zverejnenia životopisu
 • osobné údaje uchádzača/ky (ďalej len „uchádzač“) (meno, priezvisko, rod. meno, titul, trvalý pobyt, emailová adresa) a údaje potrebné na dožiadanie výpisu z registra trestov :Meno, priezvisko a rodné meno otca a matky  uchádzača.

Informácia pre uchádzača:

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Základná mzda vo výške 905€,  zvýšená o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, plus osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby, plus príplatok za riadenie vo výške ( 12% -40 %) najvyššieho stupňa príslušnej platovej tarify.
Pracovná pozícia riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu.
Na základe výsledku výberového konania primátor mesta Nové Mesto nad Váhom predloží  Mestskému zastupiteľstvu mesta návrh na vymenovanie riaditeľa/ky TSM. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ TSM - neotvárať" v termíne do 27.5.2022 do 14.00 hod a uvedením mena a priezviska odosielateľa.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu:
Mestský úrad  mesta Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 1
915 32  Nové Mesto nad Váhom

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru, v rámci ktorého budú uchádzači vyzvaní na prezentáciu svojich koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Technických služieb mesta.
Termín výberového konania a pozvánka na výberové konanie bude oznámené a doručené uchádzačom elektronickou poštou. 

Mesto Nové Mesto nad Váhom si vyhradzuje právo neprizvať na výberové konanie uchádzačov, ktorí nespĺňajúci požadované kritéria  a nedoručia v termíne požadované doklady. Uchádzači budú písomne informovaní o mieste, dátume a čase výberového konania.

Predpokladaný nástup do zamestnania je od 1.7.2022

 

Nové Mesto nad Váhom dňa 4.5.2022

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta   

 

Nastavenia cookies