Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta"

VÝBEROVÉ KONANIE

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta Nové Mesto nad Váhom

 

Miesto výkonu práce:

  • ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
  • základná zložka mzdy od 1500 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Požadované kvalifikačné predpoklady:               

-         vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
-         držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Iné kritériá a požiadavky:
-        komunikatívne schopnosti,
-        samostatnosť v práci a rozhodovaní,
-        manažérske a organizačné schopnosti,
-        práca s počítačom,
-        znalosť Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
          štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

-      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-      profesijný štruktúrovaný životopis,
-      výpis z registra trestov preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace
-      overený doklad o vzdelaní,
-      písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

 

Uprednostňujúce výhody uchádzača:

  • prax realizácii a implementácii projektov regionálneho rozvoja,
  • prax v analytickej činnosti a prípravy návrhov čerpania finančných prostriedkov z verejných zdrojov, dotačných programov alebo zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
  • prax v projektovom riadení,
  • prax v samospráve.

 

Požadované doklady zašlite do 02. októbra 2023 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12:00 hod.. Predpokladaný nástup na pracovné miesto 01.11. 2023.

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na pozíciu vedúceho oddelenia rozvojových projektov mesta Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:
„Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta Nové Mesto nad Váhom - NEOTVÁRAŤ“.

 

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.


V Novom Meste nad Váhom, 07.09.2023 

 

Ing. František Mašlonka
primátor mesta     

Nastavenia cookies