Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky Materskej školy, Poľovnícka ul.

Nové Mesto nad Váhom 24.4.2015

Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ riaditeľky
Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
a) profesijné kompetencie podľa §7, §34 a § 61 ods. 12 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a §1 ods.1 vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
b) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) bezúhonnosť v zmysle §3 ods.4 zákona č. 552/ 2003 a §9 zákona č. 317/2009
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
c) zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona NR SR č. 317/2009
d) ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona NR SR č. 317/2009
e) znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie
f) absolvovanie funkčného vzdelávania podľa §34 zákona NR SR č. 317/2009
g) osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť
h) ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

C. Požadované doklady uchádzačov:
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
d) návrh koncepcie rozvoja školy
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Termín nástupu do funkcie: 1.7.2015

Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle §5 ods.5 zákona č. 552/2003, pozve rada školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky možno doručiť do 18.5.2015 v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ MŠ “ na adresu:
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, PSČ: 915 32.

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta
 

Nastavenia cookies