Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodne verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – stavba so súpisným č. 7 na Námestí slobody (Papierníctvo)


MESTO Nové Mesto nad Váhom
Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
------------------------------------------------------------------------------------------

oznamuje, že vyhlásilo
Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou
ponúknutou kúpnou cenou na odpredaj nehnuteľností – stavba so súpisným č. 7 na
Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom, postavenej na parcele registra C KN č.
170 a pozemok parcela registra C KN č. 170 zastavané plochy a nádvoria o výmere
435 m², evidované Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom
na LV 3160, k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

K stiahnutiu

Publikované: 21.11.2019 | Aktualizácia: 21.11.2019 | Zobrazené: 566