Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže III. kolo - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul.

201911271217370.dom-zahradkarov-240x150

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom

Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

------------------------------------------------------------------------------------------

v zastúpení Ing. Jozefom Trstenským,  primátorom mesta

 v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. v Novom Meste nad Váhom a pozemky pod stavbou evidované Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV č. 3160, k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

 

K stiahnutiu

Publikované: 9.6.2021 | Zobrazené: 1426