Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov - Dom služieb a Považan

 MESTO Nové Mesto nad Váhom

Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

------------------------------------------------------------------------------------------

 v y h l a s u j e

 obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len OVS ) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o podnájme voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom.

 

K stiahnutiu

Publikované: 10.8.2021 | Aktualizácia: 11.8.2021 | Zobrazené: 518
Nastavenia cookies