Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom rekreačného areálu Zelená voda

202105201522380.letecka-snimka-zelena-voda

 MESTO Nové Mesto nad Váhom

Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

------------------------------------------------------------------------------------------

v y h l a s u j e  

obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len OVS ) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom.

 

K stiahnutiu

Publikované: 20.5.2021 | Zobrazené: 1144