Zverejňovanie

Výsledky OVS - prenájom nebytových priestorov - Dom služieb

 MESTO Nové Mesto nad Váhom
Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
---------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnotenie obchodnej  verejnej súťaže

 Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov (NP) nachádzajúcich sa  v Novom Meste nad Váhom. 

Obchodná verejná súťaž bola uverejnená v týždenníku Pardon, zverejnená na www.nove-mesto.sk, a na úradnej tabuli mesta. 

V termíne predkladania súťažných obálok  bol do podateľne Mesta Nové Mesto nad Váhom doručený jeden súťažný návrh. Mesto Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov bola  úspešná.

Úspešným navrhovateľom na nebytové priestory nachádzajúce sa na Ul. M. R. Štefánika 811/1 ( Dom služieb), miestnosť o výmere 38,73 m² na I. poschodí  sa stala: Jana Prokopová, bytom Trenčín.

 

Nové Mesto nad Váhom, dňa 26.01.2022 

               Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta  

Nastavenia cookies