Zverejňovanie

ŽP-2994/2019

Žiadateľ: spoločnosť  SLOVETRA a.s., Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks briez, ktoré rastú na pozemku parc.č. 2472/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom. 
Správne konanie začalo dňa 20.06.2019. 

Publikované: 26.6.2019 | Zobrazené: 61