Zverejňovanie

ŽP-4285/2019

 Žiadateľ: Základná škola, Tematínska ulica 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 3 ks Borovíc čiernych, ktoré rastú na pozemku parc.č. 3626 k.ú. Nové Mesto nad Váhom., v areáli Základnej školy na Tematínskej ulici v Novom Meste nad Váhom. 

Správne konanie začalo dňa 04.11.2019. 

Publikované: 5.11.2019 | Zobrazené: 94