Zriadenie denného opatrovateľského centra pre deti zamestnancov záchranných zložiek

A.  Zriadenie opatrovateľského centra a podmienky ÚVZ SR na jeho prevádzku

Krízový štáb mesta Nové Mesto nad Váhom prijal dňa 21.4.2020 opatrenie na zriadenie denného opatrovateľského centra pre deti zamestnancov záchranných zložiek pôsobiacich v meste Nové Mesto nad Váhom a predložil Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne žiadosť o určenie epidemiologických a hygienických opatrení na prevádzku centra.

Primátor mesta rozhodol zo dňa 21.4.2020 o zriadení denného opatrovateľského centra v priestoroch Základnej školy, Odborárska ul.1374, Nové Mesto nad Váhom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vydal dňa 24.4.2020 pod č. RUVZ/2020/ 02280-003 stanovisko, že opatrovateľské centrum nespadá pod § 24 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a určil požiadavky na jeho prevádzku nasledovne:

1.    Na poskytovanie služby možno prijať len dieťa:

       a)      ktoré je vo veku od 3 do 10 rokov

       b)      ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve (§ 24 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)

       c)      ktoré neprejavuje príznaky respiračného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

       d)      ktorého zdravotný stav zisťovaný zodpovednou osobou každý deň pred prijatím do zariadenia (ranný filter) umožňuje prijatie do centra 

2.    Opatrovanie detí sa môže vykonávať vo vyčlenených priestoroch v skupinách do 5 detí, pričom sa skupiny detí nemôžu stretávať

3.    Zamestnanci nesmú prejavovať príznaky akútneho respiračného ochorenia

4.    V zariadení sa prísne dodržuje respiračná hygiena a hygiena rúk

5.    V zariadení sa venuje zvýšená pozornosť prevádzkovej hygiene, vetraniu a dezinfekcii rizikových miest, najmä povrchov, ktorých sa osoby dotýkajú a môžu ich kontaminovať kvapôčkami pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní (podlahy, kľučka, vodovodné batérie, zariadenia na osobnú hygienu)

6.    Ak dieťa počas prevádzky prejaví príznaky akútneho prenosného ochorenia, zabezpečiť jeho izoláciu od ostatných detí, dočasný dohľad nad ním a informovať jeho zákonného zástupcu

 

Pri prevádzke opatrovateľského centra sa zohľadňujú aj všeobecné opatrenia, nariadenia a usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, najmä:

-       Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3010/2020 zo dňa 2.4.2020 – príprava a výdaj stravy v zariadeniach školského stravovania

-       Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.4.2020 – ochranné rúška

-       Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 – vonkajšie športoviská

-       Usmernenie ÚVZ SR k opatreniu č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk

-       Všeobecné zásady ÚVZ SR č. SOPZvOŽaPP/3195/2020 zo dňa 14.4.2020 – krízový plán pre potravinárske prevádzky

 

B.  Prevádzka denného opatrovateľského centra

Denné opatrovateľské centrum s oddeleniami pre deti predškolského veku a s oddeleniami pre deti navštevujúce základnú školu sa zriaďuje dňom 4.5.2020 v priestoroch Základnej školy, Odborárska ul.1374, Nové Mesto nad Váhom.

Na tento účel vyčlení riaditeľ školy priestory elokovaného pracoviska materskej školy a priestory školského klubu detí v súlade s podmienkami RÚVZ v Trenčíne na prevádzku zariadenia:

1.    na opatrovanie detí predškolského veku priestory elokovaného pracoviska materskej školy:

-       učebňa č. 1 o výmere 72 m2 vrátane sociálnych zariadení a šatne pre oddelenie s počtom najviac 5 detí

-       učebňa č. 2 o výmere 94 m2 vrátane sociálnych zariadení a šatne pre oddelenie s počtom najviac 5 detí. V prípade potreby možno túto učebňu rozdeliť na 2 oddelenia, v každom s počtom najviac 5 detí a s usporiadaním miestnosti tak, aby sa skupiny nestretávali

2.    na opatrovanie detí navštevujúcich ZŠ priestory školského klubu detí a príslušenstvo:

-       učebňa ŠKD č. ... pre 1 oddelenie s počtom najviac 5 detí. K dispozícii budú sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá a šatňové skrinky.  

V prípade potreby možno vyčleniť na tento účel ďalšiu učebňu ŠKD, sociálne zariadenia a šatne s počtom najviac 5 detí tak, aby sa skupiny nestretávali.

Strava pre deti v opatrovateľskom centre a zamestnancov zabezpečujúcich opatrovanie detí sa pripravuje v školskej jedálni. Riaditeľ školy po dohode s vedúcou školskej jedálne rozhodne, či sa strava konzumuje v školskej jedálni, alebo sa preváža do priestorov vyčlenených na činnosť centra. Na prípravu, podávanie a konzumáciu stravy sa vzťahujú hygienické opatrenia v zmysle príslušných opatrení ÚVZ SR.

Vonkajšie športové zariadenia školy sa môžu užívať na športovú a pohybovú činnosť len v súlade s opatrením ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 a rozhodnutím krízového štábu mesta.
 

1.    Cieľová skupina na prijatie detí do opatrovateľského centra

V dennom opatrovateľskom centre sa poskytujú služby starostlivosti o deti zamestnancov záchranných zložiek, ktorí pôsobia v meste Nové Mesto nad Váhom a výkon povolania im z dôvodu mimoriadnej situácie nedovoľuje osobne zabezpečiť starostlivosť o svoje deti. Zamestnancami záchranných zložiek sú zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby. Okruh zamestnancov záchranných zložiek sa môže meniť na základe rozhodnutia krízového štábu mesta.

Vekové zloženie detí:

a) deti v predškolskom veku, ktoré k 31.8.2019 nedovŕšili 6 rokov

b) deti, ktoré v šk. roku 2019/2020 navštevujú základnú školu a k 31.8.2020 nedovŕšia vek 10 rokov

 

2.    Prevádzkový čas centra a rozsah poskytovaných služieb

Opatrovateľské služby sa poskytujú v pracovných dňoch formou celodennej starostlivosti o deti v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. v nasledovnom rozsahu:

a)    Celodenná opatrovateľská starostlivosť o deti formou edukačných, zábavných, relaxačných a oddychových aktivít v skupinách 3-6 ročné a 7-10 ročné deti vrátane popoludňajšieho spánku detí v predškolskom veku a prípravy detí vo veku 7-10 rokov na vyučovanie.

Táto služba sa poskytuje bezodplatne.

Pre deti v predškolskom veku zabezpečia rodičia vlastné pyžamo, pre všetky deti zabezpečia rodičia vlastné uteráky. Pyžamá a uteráky musia byť označené tak, aby si ich deti nemohli zameniť.

Deti vo veku 7-10 rokov si prinesú aj školské pomôcky na prípravu na vyučovanie.

 

b)   Celodenné stravovanie poskytnutím desiatej, obeda a olovrantu prostredníctvom školskej jedálne. Táto služba sa poskytuje za úhradu vo výške podľa VZN č. 8/2018 v platnom znení a príslušného finančného pásma na nákup potravín: 

HJ

cena jedla pre dieťa vo veku

diétne jedlo zabezpečí rodič

DJ

2-6 rokov/MŠ

6-10 rokov/ZŠ

na vlastné náklady

desiata

0,34 €

0,46 €

ohrev bezodplatne

obed

1,00 €

1,28 €

ohrev bezodplatne

olovrant

0,23 €

0,31 €

ohrev bezodplatne

spolu

1,57 €

2,05 €

 

 

Opatrovateľské centrum nezabezpečuje diétnu stravu. Deťom, ktoré sú na základe odborného posúdenia lekára-špecialistu odkázané na diétu šetriacu, diabetickú, bezlepkovú alebo bezlaktózovú, zabezpečujú stravu rodičia, školská jedáleň ju pred podaním deťom v prípade potreby ohreje. Prinášať do centra vlastné potraviny s výnimkou diétneho jedla podľa predchádzajúcej vety sa nepovoľuje.

Pitný režim sa zabezpečuje podaním vhodného nesladeného nápoja.

 

3.    Podmienky poskytovania služby vyplývajúce z predpisov o zdravotnej spôsobilosti

Do opatrovateľského centra možno prijať dieťa na základe prihlášky podpísanej jeho zákonnými zástupcami (príloha),

1.    ak je dieťa zdravotne spôsobilé v zmysle podmienok RÚVZ v Trenčíne, t. j. je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky respiračného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

2.    ak zdravotný stav dieťaťa zisťovaný zodpovednou osobou každý deň pred prijatím do zariadenia (ranný filter) umožňuje prijatie do centra.

Zdravotnú spôsobilosť podľa bodu 1 preukazuje zákonný zástupca dieťaťa dokladmi, ktoré sú súčasťou prihlášky na poskytovanie služby, a to:

-       potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve – predkladá sa pred prvým vstupom do zariadenia

-       vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň - predkladá sa pred prvým vstupom do zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 5 dní

 

Zamestnanci zabezpečujúci prevádzku opatrovateľského centra, ktorí javia príznaky akútneho respiračného ochorenia, musia byť vylúčení z pracovnej činnosti v centre.

Zriaďovateľ školy v spolupráci so zdravotníckym zariadením zabezpečí pred začiatkom prevádzky centra bezplatné testovanie zamestnancov na COVID-19.

Preventívne hygienické opatrenia, postup pri zistení príznakov respiračného ochorenia a postup pri potvrdení ochorenia COVID-19 sú stanovené všeobecné zásady ÚVZ SR č. SOPZvOŽaPP/ 3195/2020 zo dňa 14.4.2020. 

 

4.    Bezpečnosť a ochrana zdravia, dodržiavanie poriadku

Poverení zamestnanci školy pravidelne dezinfikujú priestory opatrovateľského centra účelovým dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia.

Zamestnanci zabezpečujúci starostlivosť o deti v opatrovateľskom centre poučia deti na začiatku pobytu o dennom režime v centre a o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia. Počas pobytu detí v centre dodržujú hygienické a epidemiologické opatrenia proti ohrozeniu koronavírusom a ďalšie opatrenia na ochranu zdravia.

 

Obsluhujúci personál musí byť poučený o nutnosti dodržiavania zásady respiračnej hygieny (ochranné tvárové rúško) a pravidelného a častého umývania rúk vodou a mydlom.

Pri manipulácii s nebalenými potravinami sú obsluhujúci zamestnanci povinní používať jednorazové rukavice.

Priestory ŠJ musia byť pravidelne dezinfikované účelovým dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia. 

Zákonní zástupcovia detí sú povinní:

-       dodržiavať podmienky vnútorného poriadku zariadenia, zákonný zástupca dieťaťa poučí dieťa o povinnosti rešpektovať vnútorné pravidlá zariadenia a pokyny osôb zabezpečujúcich poskytovanie služby

-       dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, o ktorých osoba určená riaditeľom školy poučí dieťa

-       informovať neodkladne školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na zdravotnú bezpečnosť osôb v zariadení

-       zabezpečiť pre deti vlastné uteráky a pre deti v predškolskom veku aj vlastné pyžamo. Pyžamá a uteráky musia byť označené tak, aby si ich deti nemohli zameniť.

-       nahradiť škodu, ktoré dieťa spôsobilo úmyselným konaním

-       osobne alebo povereným rodinným príslušníkom priviesť dieťa do zariadenia v určenom čase a vyzdvihnúť ho zo zariadenia v čase dohodnutom s riaditeľom školy: Dieťa možno priviesť do centra v čase od 6.30 do 8.00 hod. a vyzdvihnúť ho z centra najneskôr od 15.00 do 16.00 hod.

-       uhradiť určené platby vopred v termíne a spôsobom určeným riaditeľom školy

-       zabezpečiť pre dieťa každý deň ochranné tvárové rúško

 

Nedodržanie stanovených podmienok môže byť dôvodom na ukončenie poskytovania služby.

 

5.    Organizačné a personálne zabezpečenie poskytovania služby

Za organizačné zabezpečenie a riadenie poskytovania služby na úrovni školy zodpovedá riaditeľ Základnej školy, Odborárska ul.1374, Nové Mesto nad Váhom. Pri zabezpečovaní opatrovania detí predškolského veku organizuje prevádzku centra po predchádzajúcom prerokovaní s riaditeľkou Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom.

Riaditeľ základnej školy poverí plnením úloh pri opatrovaní detí v školskom klube pedagogických zamestnancov školy a plnením úloh pri prevádzke školy a školskej jedálne nepedagogických zamestnancov školy.

Riaditeľka materskej školy poverí plnením úloh pri opatrovaní detí v predškolskom veku pedagogických zamestnancov materskej školy.

Riaditeľ školy po dohode s vedúcou školskej jedálne vydá dodatok prevádzkového poriadku školskej jedálne a v spolupráci s riaditeľkou materskej školy vypracuje krízový plán na zabezpečenie činnosti opatrovateľského centra.

Činnosť zamestnancov poverených plnením úloh v opatrovateľskom centre sa považuje za výkon práce na pracovisku v zmysle pracovnej zmluvy, § 250b Zákonníka práce sa na nich nevzťahuje.

Zamestnanci sú povinní dodržiavať zásady respiračnej hygieny (ochranné tvárové rúško) a pravidelného a častého umývania rúk vodou a mydlom a používať jednorazové rukavice.

 

Opatrovateľskú službu zabezpečujú poverení zamestnanci nasledovne:

a)         Poverení pedagogickí zamestnanci školy počas pobytu detí v centre organizujú činnosť detí podľa jednoduchého týždenného plánu činnosti, zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia detí a vedú dennú evidenciu detí v škole.

Pracovný čas pedagogických zamestnancov rozvrhne riaditeľ základnej školy a riaditeľka materskej školy tak, aby zabezpečovali poskytovanie služby najviac 5 hodín denne.

b)        Poverený zamestnanec denne zisťuje pred prijatím detí do opatrovateľského centra, či ich zdravotný stav umožňuje prijatie do zariadenia, a to najmä bezkontaktným meraním teploty. Rovnako zisťuje denne zdravotný stav zamestnancov poverených činnosťou v opatrovateľskom centre.

c)         Poverení nepedagogickí zamestnanci školy – pracovníci školskej jedálne zabezpečujú komplexne činnosti súvisiace s prípravou a výdajom stravy deťom a zamestnancom podľa týždenného jedálneho lístka, pravidelne dezinfikujú priestory ŠJ účelovým dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia.

d)        Poverení nepedagogickí zamestnanci školy – upratovačky zabezpečujú upratovanie priestorov školy používaných na poskytovanie služby, pravidelne dezinfikujú priestory účelovým dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia

e)         Školník zabezpečuje servisné činnosti a základnú údržbu v priestoroch školy podľa časového harmonogramu určeného riaditeľom školy.

 

6.    Materiálne a finančné zabezpečenie poskytovania služby:

Zriaďovateľ dodá škole ochranné rúška, ochranné rukavice, bezkontaktný teplomer a prostriedok na dezinfekciu rúk.

Didaktické pomôcky, spotrebný materiál a pod. zabezpečí základná škola a materská škola.

Náklady na prevádzku budov a súvisiacich zariadení a mzdové náklady hradí škola.

 

7.    Komunikácia a informovanie:

Informácie týkajúce sa poskytovania opatrovateľskej služby budú zverejnené na webovom sídle mesta: https://www.nove-mesto.sk/  

Kontaktná osoba na styk s krízovým štábom mesta:

     -          Mgr. Martin Šebek, tajomník krízového štábu
-         
tel. č. 032 7402 412, 0908 285 371
-          e-mail:  martin.sebek@nove-mesto.sk    

Kontaktná osoba na styk s oddelením školstva MsÚ:

     -          Mgr. Dušan Hevery, vedúci oddelenia
-          tel. č. 032 7402 120
-          e-mail: hevery@nove-mesto.sk 

Kontaktné osoby zabezpečujúce poskytovanie služby v centre:

     -          PaedDr. Jaroslav Jeřábek, riaditeľ Základnej školy, Odborárska ul.
-          tel. č. 032 2853 720
-          e-mail: zsodborarska@stonline.sk , riaditel.zsodborarska@gmail.com  

     -          PaedDr. Dana Chmelová, riaditeľka Materskej školy, Poľovnícka ul.
-          tel. č. 032 7484 482
-          e-mail: ms@materskaskolanmnv.sk , riaditelka@materskaskolanmnv.sk  

K stiahnutiu

Publikované: 28.4.2020 | Aktualizácia: 28.4.2020 | Zobrazené: 1206
Nastavenia cookies