Zverejňovanie

Návrh VZNNávrh VZN
Názov Dátum
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2017 27.11.2017
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 28.08.2017
Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 28.08.2017
Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 28.08.2017
Návrh VZN č. 8/2017 o zrušení elokovaného pracoviska MŠ a ZŠ obe so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1374/10 a o zriadení ZŠ s MŠ, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 05.06.2017
Návrh VZN č. 7/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1998 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 05.06.2017
Návrh VZN č. 6/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie.. 10.04.2017
Návrh VZN č. 5/2017 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda 10.04.2017
Návrh VZN č. 4/2017 o participatívnom komunitnom rozpočte 10.04.2017
Návrh VZN č. 3/2017 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok 10.04.2017
Nastavenia cookies