Zverejňovanie

Návrh VZNNávrh VZN
Názov Dátum Príloha
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom3.6.2019Stiahnuť- 134.98 kB
Návrh VZN č. 2/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste12.4.2019Stiahnuť- 287.85 kB
Návrh VZN č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku11.2.2019Stiahnuť- 258.34 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.2.2019Stiahnuť- 415.16 kB
Návrh VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 5.11.2018Stiahnuť- 646.9 kB
Návrh VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom5.11.2018Stiahnuť- 192.27 kB
Návrh dodatku č.9 k VZN č.1-1998 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom3.9.2018
Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.6.2018Stiahnuť- 411.41 kB
Návrh VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 11.6.2018Stiahnuť- 202.12 kB
Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku11.6.2018Stiahnuť- 168.74 kB
Nastavenia cookies