Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia - zrušenéVšeobecne záväzné nariadenia - zrušené
Názov Dátum Príloha
VZN č. 4-2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy - zrušené 11.9.2012
VZN č. 5-2011 o miestnych daniach - zrušené13.12.2011
VZN č. 7-2010 určení výšky dotácie na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - zrušené 16.12.2010
VZN č. 4-2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.novembra 2010 v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené2.11.2010
VZN č. 1-2010 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - zrušené1.6.2010
VZN č. 2-2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - zrušené16.12.2009
VZN č. 1-2009 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi - zrušené16.12.2009
VZN 5-2008 O určení školských obvodov základných škôl - zrušené16.12.2008
VZN 2-2008 O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené16.12.2008
VZN 1-2008 O určení miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - zr9.9.2008
Nastavenia cookies