Zverejňovanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste referenta/ky správy daní oddelenia finančného a informačnej sústavy MsÚ Nové Mesto nad Váhom

 

Ponúkaná pracovná pozícia má charakter hlavného pracovného pomeru s dobou neurčitou so skúšobnou pracovnou dobou podľa § 45 Zákona 311/2001 Z.z. – Zákonník práce (ďalej len „ZP“) s výkonom práce na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom.

Popis pracovnej pozície:

 • Sledovanie a vymáhanie pohľadávok formou exekúcií, rozhodnutiami o záložnom práve mesta na miestnych daniach, poplatkoch a pohľadávok za prenájom a pohľadávok za pult centrálnej ochrany.
 • Dohľadávacia činnosť pre zabezpečenie pohľadávok mesta a vystavovanie príslušných rozhodnutí.
 • Vystavovanie rozhodnutí pre činnosť výherných a nevýherných automatov a hracích prístrojov.
 • Spolupráca s exekútormi pri vymáhaní pohľadávok.
 • Riešenie priestupkov maloletých a mladistvých v zmysle zákona o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov a priestupky v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
 • Plnenie úloh uložených bezprostredne nadriadeným vedúcim pracovníkom (§ 81Zákonníka práce).Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru - I. stupňa
 • znalosti z oblasti predmetného odboru
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • prax v odbore najmenej 2 roky
 • flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, samostatnosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • práca s PC, Word, Excel, Internet, Outlook, užívateľský software
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkonyK žiadosti o zamestnanie pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list v max. rozsahu 1 strana
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu: prednosta@nove-mesto.sk, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, poprípade osobne do podateľne MsÚ č.d. 243 najneskôr do 15.12.2020.

Originály dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) prineste na výberové konanie.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 4.1.2021


Platové zaradenie:


Zaradenie podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ponúkané pracovné miesto je zaradené v 7. platovej triede a v platovom stupni podľa uznanej odbornej praxe. Minimálny tarifný plat pri dvojročnej požadovanej praxi je 932,50 EUR. K minimálnemu tarifnému platu je možné priznať osobný príplatok max. do výšky 100%  tarifného platu.

Odoslaním  žiadosti o pracovný pomer dáva záujemca súhlas so spracovaním osobných úradov v súlade s čl. 6, bod. 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z.

 

V Novom Meste nad Váhom 23.11.2020
 


Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Nastavenia cookies