Zverejňovanie

Vyhlásenie OVS - pozemky v areáli bývalých kasární ul. Bzinská

202112101012550.ovs-byvale-kasarne-ul-bzinska

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom

Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

v zastúpení Ing. Jozef Trstenský,  primátor mesta

 

zverejňuje zámer a vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len OVS ) podľa § 9a ods.1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov pre účel výstavby bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti.

 

Nastavenia cookies