Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015

MESTO Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad – oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

   

OZNÁMENIE

   

o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2014 / 2015

 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/ 2010 – VZN vo všetkých školách jednotne v dňoch 4. – 6. februára 2014 v čase od 14.00 do 17.00 hod.

 

 

V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu.

Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní riaditeľ príslušnej školy oznamom na budove školy a na  internetovej stránke školy a zriaďovateľ štátnych škôl na svojej internetovej stránke, v regionálnej televízii a v mestskom rozhlase.  

 

Podmienky a forma zápisu :

 

1.    Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

2.    Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2014 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

3.    Ak  dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

4.     Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2014 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

5.    Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

6.    Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje

a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa

b)   meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov

7.    Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

8.    Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

 

Prijatie žiaka do základnej školy :

 O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003 po schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu školy (VZN č. 6/ 2010 na  www.nove-mesto.sk ).

V prípade dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 10 žiakov) sa v školskom roku 2014/ 2015 otvorí trieda nultého ročníka v základnej škole na Odborárskej ulici.

 

 

 

Nastavenia cookies