Organizačné zabezpečenie jarmoku

Záväzné pokyny pre predávajúcich

Záväznú prihlášku je možné podať do 2.9.2024!

Doba predaja – predajné stánky:

  začiatok koniec
13.september 8.00 20.00
14.september 8.00 20.00
15.september 8.00 16.00

Doba predaja – predajné stánky s občerstvením: 

  začiatok koniec
13.september 8.00 22.00
14.september 8.00 22.00
15.september 8.00 18.00

 

Každý predajca je povinný dodržiavať uvedený čas predaja a riadiť sa Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2024 trhový poriadok pre príležitostné trhy (ďalej len VZN) a pokynmi organizátorov. Podaním podpísanej prihlášky a zaplatením dane za miesto (daň za užívanie verejného priestranstva) sa zaväzuje, že bude Záväzné pokyny dodržiavať. Nedodržanie pokynov môže byť v odôvodnených prípadoch dôvodom na okamžité ukončenie predaja bez možnosti finančnej náhrady za zaplatené miesto.

V čase konania Novomestského jarmoku 2024 (ďalej len „NMJ 2024“) je do priestorov, kde sa koná jarmok, zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám. Pri predajnom stánku je možné umiestniť motorové vozidlo iba so súhlasom organizátora a to výhradne po zaplatení za toto miesto. 

Zásobovanie a odvoz tovaru je možné vykonávať len v určenom čase (do začiatku predaja a po čase ukončenia predaja).

  dovoz do    odvoz po   
13.september  7.00 20.00
14.september 7.00 20.00
15.september 7.00 16.00

V prípade nedodržania tohto zákazu bude vodičovi motorového vozidla udelená bloková pokuta, alebo bude vozidlo odtiahnuté odťahovou službou na náklady majiteľa vozidla.

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb:

  1. Predávajúci môže zaberať výhradne plochu, ktorá je určená v povolení na predaj (označená číslom na zemi). Zaberanie neschválenej plochy bude postihované, s povinnosťou okamžitého ukončenia predaja.
  2. Odstúpenie povolenia inému predávajúcemu než ktorému bolo povolenie vystavené, nie je možné. Svojvoľné premiestňovanie predajného stánku bude sankcionované vylúčením z predaja.
  3. Riadne pridelené predajné miesta nie je možné svojvoľne zamieňať!
  4. Zakazuje sa vykonávať predaj v prechodoch slúžiacich na prejazd motorových vozidiel a na priechodoch pre chodcov.
  5. Predajcovia v zóne občerstvenia musia mať doklad o odbornej prehliadke a skúške elektrospotrebičov /revízna správa/, taktiež i predlžovacích káblov /revízna karta/, inak nebudú pripojení na elektrickú sieť.
  6. Všetci predajcovia jedál a nápojov sú povinní pri predaji jedál a nápojov používať kompostovateľný riad (t. j. nie plastový a papierový) vrátane príborov, tácok, a servítok. Pri predaji nápojov na priamu konzumáciu na mieste je predajca povinný realizovať predaj systémom VRATNÝCH POHÁROV. Podmienkou predaja nápojov na priamu konzumáciu je platne uzatvorená zmluva so spoločnosťou, s ktorou má Mesto uzatvorenú Zmluvu o spolupráci.
  7. Prevádzkovatelia technicko – zábavných zariadení sú povinní do 30.6.2024 uhradiť 30 % z celkovej sumy vypočítanej v zmysle cenníka, ktorý je súčasťou VZN.

 

Na predajnom mieste je zakázané:

  1. Po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, a iné)
  2. Parkovať vozidlá okrem vozidiel s platným povolením vstupu na NMJ 2024.

Elektrická energia do predajných zariadení bude zavedená len tým predávajúcim, ktorí túto požiadavku uviedli vo svojej Záväznej prihláške za účelom vydania povolenia na predaj a zaplatili poplatok za elektrickú prípojku. Elektrickú energiu zabezpečujeme len pre stánky s občerstvením a predvádzanie remeselnej výroby.

Každé predajné zariadenie musí byť na viditeľnom mieste označené menom a adresou predávajúceho a cenami tovaru, predávajúci je povinný pri predaji používať registračnú pokladňu.

Predávajúci je povinný počas i po skončení predaja udržiavať čistotu a poriadok vo svojom predajnom stánku a v jeho bezprostrednom okolí, odpad je povinný separovať a uložiť do igelitových vriec a kartóny poskladať vedľa stánku. V časti občerstvenie je predávajúci povinný zabezpečiť čistotu na stoloch určených na konzumáciu jedla a nápojov. Predávajúci je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov, týkajúcich sa jeho činnosti. Daň za predajné miesto bude vyrubená v zmysle platného cenníka a splatná na základe rozhodnutia vydaného mestom Nové Mesto nad Váhom (ďalej len Mesto). Predajné miesto bude rezervované až po uhradení platby predávajúcim.

Každý zapožičaný stánok musia skontrolovať pracovníci TSM. Pracovníci TSM skontrolujú verejné priestranstvo v časti „občerstvenie“. 

Nastavenia cookies