Zverejňovanie

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z transparentného účtu

Od pondelka 20.7.2020 môžu občania mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“) prostredníctvom písomnej Žiadosti (formulár je zverejnený na webe mesta) požiadať na základe stanovených kritérií o finančný príspevok z transparentného účtu mesta.

Žiadateľom môže byť len občan  mesta (fyzická osoba), ktorý dovŕšil vek 18 rokov a ktorý bol preukázateľným spôsobom finančne zasiahnutý koronakrízou. Žiadateľom môže byť aj rodina, ktorá na účely žiadosti bude posudzovaná ako jeden žiadateľ, pričom dopady koronakrízy sa budú posudzovať pri jednotlivých členoch domácnosti spoločne.

Pre účely posudzovania žiadosti sa za dôvod súvisiaci s koronakrízou považuje najmä:

-         strata zamestnania v dôsledku koronakrízy

-         zníženie mesačného príjmu z dôvodu koronakrízy, hlavne z dôvodu dlhodobého

  • čerpania OČR (na dieťa, seniora či iného člena domácnosti)
  • trvania práceneschopnosti
  • trvania prekážok v práci s náhradou mzdy vo výške menej ako 60%
  • trvania neplateného pracovného voľna
  • zníženia pracovného úväzku
  • neplatenia výživného z dôvodu, že povinná osoba bola finančne postihnutá koronakrízou
  •  výskytu iných skutočností, majúcich za následok zníženie príjmu žiadateľa

 

Maximálna čiastka finančného príspevku je 200 eur/žiadateľ, pričom konkrétna výška príspevku bude stanovená v súlade s preukázanými relevantnými dokladmi o dopade koronakrízy na žiadateľa.

Do žiadosti je nutné stručne opísať dôvod podania žiadosti a doložiť príslušný doklad. Súčasťou žiadosti musí byť uvedené číslo bankového účtu patriace žiadateľovi.

 

O prideľovaní finančného príspevku podľa žiadostí bude na základe odporúčaní Komisie sociálnej a zdravotníctva, prípadne Krízového štábu mesta rozhodovať primátor mesta.

Zároveň upozorňujeme, že finančný príspevok môže byť udelený len v prípade dostatočných finančných prostriedkov na transparentnom účte, t.j. do obdobia, kým sa finančné prostriedky úplne nevyčerpajú. Na pridelenie finančného príspevku nie je právny nárok. Formulár žiadosti je formalizovaný na webe mesta.

Mesto Nové Mesto nad Váhom týmto ďakuje všetkým, ktorí prispeli a stále prispievajú na transparentný účet mesta, pretože sa týmto priamo podieľajú na adresnej pomoci tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Vyplnenú Žiadosť o finančný príspevok je nutné priniesť osobne do podateľne na Mestský úrad mesta.

 

Viac informácí o transparentnom účte zistíte tu: https://www.nove-mesto.sk/transparentny-ucet-mesta/

Nastavenia cookies