Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 12.07.2017
Zápisnica z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.6.2017 06.07.2017
Informácie pre voliča pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.07.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.júna 2017 03.07.2017
Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.6.2017 29.06.2017
Výsledky priameho prenájmu časti pozemku parc. č. 2452-1 - 2x15m2 na Banskej ul. 29.06.2017
Program záchrany Jaskyne nad kameňolomom. 26.06.2017
Schválenie VZN č. 7/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/98 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 21.06.2017
Schválenie VZN č. 8/2017 - o zrušení EP MŠ a ZŠ Odborárska a o zriadení ZŠ s MŠ Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 21.06.2017
Oznam o zverejnení termínu verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu 16.06.2017
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.6.2017 13.06.2017
Zoznam projektov - žiadostí o dotáciu v rámci participatívneho komunitného rozpočtu podľa VZN č. 4/2017 doručených v roku 2017 13.06.2017
Pozvánka na 15. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20. júna 2017 13.06.2017
Zverejnenie zámeru mesta - predĺžiť nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ASENA 05.06.2017
Návrh Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2016 - záverečný účet mesta 05.06.2017
Návrh VZN č. 8/2017 o zrušení elokovaného pracoviska MŠ a ZŠ obe so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1374/10 a o zriadení ZŠ s MŠ, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 05.06.2017
Návrh VZN č. 7/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1998 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 05.06.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 05.06.2017
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. júna 2017 02.06.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 31.05.2017
Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.4.2017 23.05.2017
Priamy prenájom časti pozemku na Banskej ulici v Novom Meste nad Váhom 17.05.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 16. a 17.5.2017 - viacero ulíc 09.05.2017
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.4.2017 03.05.2017
Schválenie dodatku č.2 k VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom 27.04.2017