Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh VZN č. 7/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 28.11.2016
Návrh VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 28.11.2016
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Mesto nad Váhom pre roky 2016 – 2023 28.11.2016
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2017 28.11.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2017 23.11.2016
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 4 - 23.11.2016 o 17:00 21.11.2016
Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.10.2016 18.11.2016
Žrebovanie o novopostavené nájomné byty 16.11.2016
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 07.11.2016
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 07.11.2016
Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.10.2016 28.10.2016
Schválenie VZN č. 4/2016 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom 26.10.2016
Schválenie VZN č. 6/2016 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy. 26.10.2016
Schválenie dodatku č.5 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie a príspevkov žiakov 26.10.2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.10 Územného plánu sídelného útvaru ( ZaD č.10 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom 26.10.2016
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 6312 – budova na Ul. Bzinskej na parcele č.3854/71 20.10.2016
Pozvánka na 11. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. októbra 2016 18.10.2016
Aktualizácia plánu prác pre environmentálnu záťaž NMnV - areál vojenského útvaru 18.10.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6.10.2016 18.10.2016
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej a Komenského v Novom Meste nad Váhom 12.10.2016
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6.10.2016 10.10.2016
Návrh VZN č. 6/2016 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy. 10.10.2016
Návrh dodatku č.5 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie a príspevkov žiakov 10.10.2016
Návrh VZN č. 4/2016 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom 10.10.2016
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 6. októbra 2016 03.10.2016