Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 04.02.2016
Linka anodickej oxidácie hliníka II - Europur s.r.o. - záverečné stanovisko 25.01.2016
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici Hurbanovej 772, M.R.Štefánika 811, Nám.slobody 2/2, Palkovičova 2069, 1.mája 309, Klčové 2090, Železničnej súpis. č. 6261 v Novom Meste nad Váhom 20.01.2016
Prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 14.01.2016
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 08.01.2016
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 08.01.2016
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici Hurbanovej 772, Nám.slobody 22/24, Lieskovskej 2526 a Komenského 774 v Novom Meste nad Váhom 16.12.2015
Schválenie dodatku č.4 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie a príspevkov žiakov 16.12.2015
Schválenie rozpočtu mesta na rok 2016 16.12.2015
Uznesenia zo 06. zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 16.12.2015
Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 16.12.2015
Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2015
Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach 16.12.2015
Pozvánka na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 15. decembra 2015 09.12.2015
Zápisnica z 05. zasadnutia MsZ konaného dňa 3.11.2015 04.12.2015
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanies aprobáciou matematika – chémia v Základnej škole, Tematínska ul. č. 2092 v Novom Meste nad Váhom 04.12.2015
Prerušenie distribúcie elektriny - 9.12.2015 - Bratislavksá, F. Kráľa 02.12.2015
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vrátny, Bolton 30.11.2015
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecéza 30.11.2015
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 30.11.2015
Návrh dodatku č.4 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie a príspevkov žiakov 30.11.2015
Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 27.11.2015
Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.11.2015
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach 27.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2016 25.11.2015