Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Schválenie dodatku č.4 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie a príspevkov žiakov 16.12.2015
Schválenie rozpočtu mesta na rok 2016 16.12.2015
Uznesenia zo 06. zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 16.12.2015
Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 16.12.2015
Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2015
Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach 16.12.2015
Pozvánka na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 15. decembra 2015 09.12.2015
Zápisnica z 05. zasadnutia MsZ konaného dňa 3.11.2015 04.12.2015
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanies aprobáciou matematika – chémia v Základnej škole, Tematínska ul. č. 2092 v Novom Meste nad Váhom 04.12.2015
Prerušenie distribúcie elektriny - 9.12.2015 - Bratislavksá, F. Kráľa 02.12.2015
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vrátny, Bolton 30.11.2015
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecéza 30.11.2015
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 30.11.2015
Návrh dodatku č.4 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie a príspevkov žiakov 30.11.2015
Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 27.11.2015
Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.11.2015
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach 27.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2016 25.11.2015
Oznámenie o vybavení petície Kamennú si nedáme, Kamenná patrí všetkým Novomešťanom 23.11.2015
Verejná vyhláška o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.9 Územného plánu sídelného útvaru ( ZaD č.9 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom 20.11.2015
Návrh zmeny a dodatku č.9 Územného plánu sídelného útvaru Mesta Nové Mesto nad Váhom 20.11.2015
Manažmentové zásahy v lokalite Kobela - oznámenie 13.11.2015
Uznesenia z 05. zasadnutia MsZ konaného dňa 3.11.2015 12.11.2015
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 3/2008 O určovaní názvov nových ulíc 11.11.2015
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 09.11.2015