Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum Príloha
VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku27.6.2018Stiahnuť- 146.81 kB
VZN č. 5/2018 o zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom 26.4.2018
VZN č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území 26.4.2018
VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 26.4.2018
VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 26.4.2018
VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom7.3.2018
VZN č. 8/2017 - o zrušení EP MŠ a ZŠ Odborárska a o zriadení ZŠ s MŠ Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom21.6.2017
VZN č. 7/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/98 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva21.6.2017
VZN č. 6/2017 -ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie v cest25.4.2017
VZN č. 5/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená25.4.2017
Nastavenia cookies