O projekte

Za účelom zlepšenia podmienok na participáciu obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom na rozvoji mesta, vytvorenia širšieho priestoru na napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov mesta, ako i zvýšenia efektívnosti a transparentnosti verejného rozhodovania sa  presúva časť rozhodovania o použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na širokú verejnosť, a to finančných prostriedkov poskytovaných formou dotácií na realizáciu projektov vo vybraných oblastiach.

Všeobecne záväzným nariadením mesta 1/2023:

  • sa stanovujú podmienky, pravidlá a postupy na poskytovanie dotácií na projekty v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, ako i podmienky použitia finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov
  • určujú oblasti podpory prostredníctvom participatívneho komunitného rozpočtu
  • určujú sa podmienky a postupy pri predkladaní návrhov projektov, procesy ich posudzovania, verejného hlasovania o projektoch a rozhodovania o poskytnutí dotácie na úspešné projekty

 

Celkový objem finančných prostriedkov určených na bežné výdavky na účely podľa tohto nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rámci schvaľovania programového rozpočtu mesta.

Maximálna výška finančných prostriedkov poskytnutých na jeden projekt sa stanovuje v sume 2 500,- eur. Na poskytnutie finančných prostriedkov nie je právny nárok.

Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvyšovať dlh mesta na konci rozpočtového roka. Počas rozpočtového provizória nemôže mesto poskytovať finančné prostriedky podľa tohto nariadenia.

Podrobnosti o poskytovaní dotácii tu.

Prístup do aplikácie Hlas občanov, kde môžete prihlásiť svoj projekt je : https://nove-mesto.napady.hlasobcanov.sk/

Nastavenia cookies