Odvolanie sa voči rozhodnutiu

Účastník konania v prípade, že nie je spokojný s vydaným rozhodnutím, môže toto rozhodnutie napadnúť odvolaním.

Dôsledok odvolania
Včas podané odvolanie má za následok, že rozhodnutie, ktoré sa odvolaním napáda, nenadobudne právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne stanovený odvolací orgán.

Spôsoby vybavenia

  • elektronickým formulárom
  • listinne - všeobecné tlačivo, resp. v závislosti na type podania
  • osobne

Elektronický formulár 


  Odvolania sa voči rozhodnutiu


Zákonná lehota

  • Lehota na podanie odvolania: Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na inštitúciu, proti rozhodnutiu ktorej smeruje. Ide o lehotu, ktorú je nevyhnutné dodržať!

Poplatok

  • nevyžaduje sa

Kto vybavuje

Predpis - (Zákon, VZN)

  • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok); Štvrtá časť PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ; Oddiel 1 Odvolacie konanie
  • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

 

Nastavenia cookies