Storno podania

Žiadateľ môže realizovať stornovanie odoslaného podania, pokiaľ je toto aktívne spracovávané.

Spôsoby vybavenia

  • elektronickým formulárom
  • listinne - všeobecné tlačivo, resp. v závislosti na type podania
  • osobne

Elektronický formulár 


  Storno podania


Zákonná lehota

  • Stornovanie podania môže byť riešené len v čase do vydania odpovede zo strany úradu (Rozhodnutie, Stanovisko,...).

Poplatok

  • nevyžaduje sa

Kto vybavuje

Predpis - (Zákon, VZN)

  • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

 

Nastavenia cookies