Vzdanie sa odvolania

Účastník konania sa môže vzdať odvolania voči rozhodnutiu, ak vydané rozhodnutie je v jeho prospech a potrebuje dosiahnúť čo najrýchlejšiu právoplatnosť rozhodnutia.

Spôsoby vybavenia

  • elektronickým formulárom
  • listinne - všeobecné tlačivo, resp. v závislosti na type podania
  • osobne

Elektronický formulár 


  Vzdanie sa odvolania


Zákonná lehota

  • Podaním vzdania sa odvolania k vydanému rozhodnutiu, toto nadobúda právoplatnosť.

Poplatok

  • nevyžaduje sa

Kto vybavuje

Predpis - (Zákon, VZN)

  • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok); Štvrtá časť PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ; Oddiel 1 Odvolacie konanie
  • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

 

Nastavenia cookies