Projekty 2023

Zoznam projektov - žiadostí o dotáciu v rámci participatívneho komunitného rozpočtu podľa VZN č. 5/2019 doručených v roku 2023

14.4.2023

Projekt č. 1/2023 – Deň detí 2023 – športový deň

P. č. projektu: 1/2023
Názov projektu: Deň detí 2023 – športový deň
Žiadateľ o dotáciu: Atleticko-futbalový klub Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: monitorovať deti a mladých ľudí prostredníctvom športu
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca pri organizácii projektu. Možnosť zapojenia dobrovoľníkov do spoločnej prípravy projektu, koordinácia na športových stanoviskách a pod.
Miesto a termín realizácie projektu: areál športového komplexu Atleticko-futbalového klubu Nové Mesto nad Váhom, VI. 2023
Celkové náklady na projekt v eur: 2 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 200,- eur
Účel použitia dotácie: skákacie kombo, MAXI terč, lezecká veža, Spaťan trail a iné športových pomôcok, ceny pre víťazov


14.4.2023

Projekt č. 2/2023 – Novomestská púť 2023 – stany

P. č. projektu: 2/2023
Názov projektu: Novomestská púť 2023 - stany
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: kultúra a verejné
Zámer a cieľ projektu: súbor aktivít, programu pre deti, mladých a seniorov, ktorých cieľom je skvalitniť, zlepšiť podmienky počas víkendu osláv hodov, novomestskej púte 2023. Projekt podporí, zvýšiť kvalitu, uskutočniteľnosť a bezpečnosť kultúrno-duchovného podujatia použitím vonkajších party stanov.
Participácia verejnosti: všetci návštevníci novomestskej púte 2023
Miesto a termín realizácie projektu: vonkajšie priestory Pastoračného centra NMnV, J. Gábriša 21 v dňoch 8.-10.IX. 2023
Celkové náklady na projekt v eur: 2 060,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 860,- eur
Účel použitia dotácie: nákup bielych párty stanov


14.4.2023

Projekt č. 3/2023 – Deti na doskách

P. č. projektu: 3/2023
Názov projektu: Deti na doskách
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach, ktorými sa zároveň podporuje rozvoj mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou
Participácia verejnosti: verejnosť bude participovať na projekte účasťou na kultúrno-umeleckých podujatiach, ktoré sa budú organizovať pre širokú verejnosť v kostole, na nádvorí školy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí, vystúpení dramatického krúžku a stretnutia starých rodičov
Miesto a termín realizácie projektu: priestory a nádvorie Spojenej školy sv. Jozefa, VI. – IX. 2023
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2500,- eur
Účel použitia dotácie: kvalitné pódium pre kultúrno-umelecké podujatia, skladacie stoly a dekoračný materiál


14.4.2023

Projekt č. 4/2023 – Mestský letný tábor

P. č. projektu: 4/2023
Názov projektu: Mestský letný tábor 2023
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvoriť príležitosť pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a pre realizovanie aktivít, ktoré podporujú zdravý rozvoj osobnosti mladého človeka
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka činnosť pri realizácii tábora
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-IX.2023
Celkové náklady na projekt v eur: 4 225,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup a príprava tričiek a rekvizít, pomôcok a odmien, lanináror + fólie, stolný futbal, stôl na stolný tenis, rakety, loptičky, sedací vak a iné hry


14.4.2023

Projekt č. 5/2023 – Deň rodiny 2023

P. č. projektu: 5/2023
Názov projektu: Deň rodiny 2023
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: zabezpečenie atrakcií pre zabavenie detí
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca pri príprave a organizácii celej akcie, rovnako aj ako aktívna účasť na akcii
Miesto a termín realizácie projektu: farský dvor, Gábrišova ul., Nové Mesto nad Váhom, III.-IX.2023
Celkové náklady na projekt v eur: 2 300,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 100,- eur
Účel použitia dotácie: prenájom lezeckej steny, skákacieho kopca, skákacie kombo, MAXI terč, skákací hrad


14.4.2023

Projekt č. 6/2023 – Rozvoj kultúrno-spoločenského života

P. č. projektu: 6/2023
Názov projektu: Rozvoj kultúrno-spoločenského života
Žiadateľ o dotáciu: Združenie rodičov detí Spojenej školy sv. Jozefa
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: podujatie pre rodiny pri príležitosti Dňa matiek a Medzinárodného dňa detí ako aj spoločná výroba adventných vencov s možnosťou ich požehnania
Participácia verejnosti: verejnosť bude participovať na projekte účasťou na oboch podujatiach
Miesto a termín realizácie projektu: priestory Spojenej školy sv. Jozefa, V.-XII. 2023
Celkové náklady na projekt v eur: 3 520,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: výroba a zapožičanie kostýmov, materiál na zabezpečenie vzdelávacích a športových stanovíšť, materiál a technické pomôcky na výrobu adventných vencov, jednorazový gastro inventár


14.4.2023

Projekt č. 7/2023 – Vzdelaná mládež je našou budúcnosťou

P. č. projektu: 7/2023
Názov projektu: Vzdelaná mládež je našou budúcnosťou
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vzdelávacie semináre pre deti, rodičov, športových odborníkov a široký verejnosť
Participácia verejnosti: zapojenie verejnosti do spoločnej prípravy projektu a koordinácii
Miesto a termín realizácie projektu: Zimný štadión, MsKS a školiaca miestnosť (Slovanská 1417/18, IX.-X. 2023
Celkové náklady na projekt v eur: 2 900,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: prenájom priestorov, dataprojektor + plátno, GoPro kamera s príslušenstvom, notebook

Nastavenia cookies