Doplnenie podania

Žiadateľ môže realizovať doplnenie odoslaného podania, pokiaľ je toto aktívne spracovávané. Doplnenie podania môže realizovať na základe potreby doplnenia alebo úpravy už odoslaných dát. Podnetom na doplnenie môže byť aj výzva od vybavujúceho referenta.

 Spôsoby vybavenia

  • elektronickým formulárom
  • listinne - všeobecné tlačivo, resp. v závislosti na type podania
  • osobne

Elektronický formulár 


  Doplnenie podania

 
Zákonná lehota

  • Doplnenie podania môže byť riešené len v čase do vydania odpovede zo strany úradu (Rozhodnutie, Stanovisko,...), resp. na základe vyzvania zo strany úradu.

Poplatok

  • nevyžaduje sa

Kto vybavuje

Predpis - (Zákon, VZN)

  • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

 

Nastavenia cookies