Samospráva

Termíny

Zastavenie procesu Participatívneho komunitného rozpočtu (ďalej len „PKR“) pre rok 2020

Na základe článku 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/2019 v znení Dodatku č.1, z dôvodu ochrany verejného zdravia a ekonomických opatrení, zastavujem proces PKR pre rok 2020.

Nové Mesto nad Váhom, 8. júna 2020 

                                                                                                          Ing. Jozef Trstenský
                                                                                                              primátor mesta

Harmonogram procesov participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2020

podľa VZN č. 5/2019

P.č.  Proces Zodpovedný Termín (T) poznámka
1. Verejné stretnutie rada PKR 28.1.2020 v klubovni MsKS na Hviezdoslavovej ulici č.4.
2. Predkladanie projektov na MsÚ predkladatelia 1.2.-31.3.2020

písomná forma poštou, alebo osobne v podateľni MsÚ + elektronicky :
rozhoduj@nove-mesto.sk

3. Zverejnenie zoznamu doručených projektov rada PKR do 15.4.2020 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
4. Oznámenie termínu verejného zvažovania projektov rada PKR odložené* úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk, miesto zvažovania zas. MsÚ č. 254
5. Zverejnenie výsledkov zvažovania projektov rada PKR odložené*  úrad. tabuľa, www.nove-mesto.sk
6. Verejné hlasovanie o projektoch verejnosť odložené* www.nove-mesto.sk
7. Zverejnenie výsledkov verejného hlasovania rada PKR odložené* úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk

 

* V zmysle platných opatrení prijatých ÚVZ SR, sa proces participatívneho komunitného rozpočtu – verejné posudzovanie projektov presúva na obdobie, kedy verejné posudzovanie bude možné sprocesovať (po zmene krízového stavu z dôvodu koronavírusu).

 

O vyhlásení 2. kola sa rozhodne v závislosti od vyčerpania schváleného rozpočtu na projekty predložené a schválené v I. kole 2020.

 

Proces predkladania, schvaľovania, oblasti podpory, formy podpory a podmienky poskytovania, čerpania a vyúčtovania projektu vrátane požadovaných dokumentov upravuje VZN o participatívnom komunitnom rozpočte tu.

K stiahnutiu