Samospráva

Termíny

Harmonogram procesov participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2019

podľa VZN č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 

P.č.  Proces Zodpovedný Termín (T) poznámka
1. Predkladanie projektov na MsÚ predkladatelia 1.1.-31.3.2019

písomná forma poštou, alebo osobne v podateľni MsÚ + elektronicky :
rozhoduj@nove-mesto.sk

2. Kontrola a spracovanie zoznamu doručených projektov  rada PKR do 14.4.2019  
3. Zverejnenie zoznamu doručených projektov rada PKR do 15.4.2019 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
4. Verejné posudzovanie projektov rada PKR do 30.4.2019 zas. MsÚ č. 254
5. Verejné hlasovanie o projektoch verejnosť do 20.5.2019 www.nove-mesto.sk
6. Zverejnenie výsledkov verejného hlasovania rada PKR do 15.6.2019 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk

 

O vyhlásení 2. kola sa rozhodne v závislosti od vyčerpania schváleného rozpočtu na projekty predložené a schválené v I. kole 2019.

 

Proces predkladania, schvaľovania, oblasti podpory, formy podpory a podmienky poskytovania, čerpania a vyúčtovania projektu vrátane požadovaných dokumentov upravuje VZN o participatívnom komunitnom rozpočte tu.

K stiahnutiu