Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č.6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby na území mesta 14.12.2023 VZN č.6-2023 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby na území mesta - 257.54 kB
VZN č.4- 2023 – MSZ o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 14.12.2023 VZN č.4- 2023 – MSZ o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov - 140.65 kB
VZN č. 3/2023 o určení školských obvodov základných škôl, o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej materskej školy 14.12.2023 VZN č.3-2023 MsZ - 146.43 kB
VZN č.5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.12.2023 VZN č. 5-2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 547.74 kB
dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 02.10.2023 dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka - 84.17 kB
VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 29.09.2023 VZN č.2-2023 o dotáciach z rozpočtu mesta - 327.05 kB
VZN č. 1/2023 o participatívnom komunitnom rozpočte 29.09.2023 VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte - 320.36 kB
Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 30.06.2023 Dodatok č.1 k VZN č. 2-2012_o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - 191.61 kB
Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 28.04.2023 Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 150.24 kB
Dodatok č.11 VZN mesta č. 1/98 aktualizácia č.13 ÚPN SÚ 28.04.2023 Dodatok č.11 VZN mesta č. 1-98_ZaD13 - 431.07 kB
Nastavenia cookies