Projekt č. 3/2023 – Deti na doskách

P. č. projektu: 3/2023
Názov projektu: Deti na doskách 
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach, ktorými sa zároveň podporuje rozvoj mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou  
Participácia verejnosti: verejnosť bude participovať na projekte účasťou na kultúrno-umeleckých podujatiach, ktoré sa budú organizovať pre širokú verejnosť v kostole, na nádvorí školy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí, vystúpení dramatického krúžku a stretnutia starých rodičov
Miesto a termín realizácie projektu: priestory a nádvorie Spojenej školy sv. Jozefa, VI. – IX. 2023
Celkové náklady na projekt v eur:  2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2500,- eur
Účel použitia dotácie: kvalitné pódium pre kultúrno-umelecké podujatia, skladacie stoly a dekoračný materiál

Nastavenia cookies