Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Popis

Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú, a ktorú má zároveň povinná osoba (Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom) k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo sfére svojej dispozície a zároveň jej uvoľnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov. Podanie a poskytnutie informácie je možné vykonať osobne, poštou, telefonicky, faxom, emailom alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný na strane žiadateľa aj strane povinnej osoby.
 

Žiadosti

  • listinne  - Všeobecná žiadosť
  • osobne

Elektronický formulár 


  Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám


Kto vybavuje

Poplatok

  • Správne poplatky sa nevyžadujú.
  • Môžu byť účtované poplatky súvisiace s administratívnymi nákladmi na odpoveď.

Lehota

  • na vybavenie: 8 dní od podania žiadosti
  • možnosť predlženia na 15 dní pri odstránení nedostatkov v žiadosti alebo odvôvodnených prípadoch

Predpis – (Zákon, VZN) 

  •  Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
  • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

 

Nastavenia cookies