Samospráva

Výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie a na realizáciu projektu participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 .

OZNÁMENIE

 

V zmysle čl. 8 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017 vás vyzývame na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie a na realizáciu projektu.

Zmluvu je potrebné podpísať na oddelení OFIS MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, v miestnosti č. 230, a to podľa podmienok stanovených v čl. 8 VZN č. 4/2017:

 

1.   Prijímateľ dotácie je povinný do 7 dní od dátumu zverejnenia výzvy na webovom sídle mesta písomne alebo elektronicky (na adresy: trusik@nove-mesto.sk, lysakova@nove-mesto.sk) predložiť mestu nasledovné doklady, informácie a údaje:

a)   názov a právna forma prijímateľa dotácie (napr. fyzická osoba - podnikateľ, s. r. o., občianske združenie, nezisková organizácia atď.), meno štatutárneho zástupcu a jeho funkciu

b)  kópiu dokladu o vzniku predkladateľa:

-  právnická osoba: aktuálny výpis z obchodného registra

-  fyzická osoba – podnikateľ: aktuálny živnostenský list

-  iná právna forma predkladateľa: potvrdenie o evidencii, existencii, registrácii, založení, zriadení a pod.

c)   doklad preukazujúci oprávnené osoby konať v mene predkladateľa, ak oprávnenie nevyplýva z vyššie uvedených príloh (napr. stanovy, štatút, zápisnicu z voľby štatutárneho zástupcu, menovanie štatutára a pod.)

d)  telefonický a e-mailový kontakt, ak došlo k zmene oproti údajom v návrhu projektu

e)   potvrdenie o zriadení bankového účtu, resp. kópia aktuálneho výpisu bankového účtu, na ktorom musí byť ako vlastník uvedený predkladateľ a číslo účtu v tvare IBAN

f)    v prípade spolupodieľania sa ďalších subjektov na spolufinancovaní a realizácii projektu potvrdenie spolufinancovateľov projektu o ich účasti s uvedením výšky garantovanej čiastky na spolufinancovanie projektu

2.   Prijímateľ dotácie je ďalej povinný predložiť mestu

a)   vyhlásenie o spôsobe propagácie mesta (plagáty, fotografie, médiá, propagačné materiály a pod.) s vhodne použitým textom „projekt (akcia) bol uskutočnený s finančnou podporou mesta“ a prehlásenie, že na propagáciu použije len vhodné reklamné a informačné miesta a plochy na to určené

b)  čestné vyhlásenie, že v čase podania projektu nemá žiadne záväzky voči štátu, daňovému úradu a príslušným poisťovniam po lehote splatnosti, že nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní a nie je voči nemu vedené exekučné konanie, nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie, nemá záznam v registri trestov

3.   Zmluvu za prijímateľa dotácie podpisuje štatutárny zástupca organizácie. Ak je na to splnomocnená iná osoba, predloží úradne overené splnomocnenie. Ak je prijímateľom dotácie fyzická osoba – podnikateľ, podpisuje zmluvu on.

4.   Ak prijímateľ dotácie nepodpíše zmluvu do 10 pracovných dní od dátumu, kedy bol na to vyzvaný mestom, stráca nárok na poskytnutie dotácie. Zo zvlášť závažných dôvodov môže mesto na základe písomnej žiadosti prijímateľa dotácie predĺžiť tento termín o ďalších 5 pracovných dní.

5.   Projekt, na ktorý bola poskytnutá dotácia, sa musí zrealizovať v súlade s návrhom projektu a podmienkami stanovenými v zmluve.

 

Publikované: 2.7.2019 | Zobrazené: 508