Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2021

Dňa 30.4.2021 sa uskutočnilo verejné posudzovanie projektov participatívneho komunitného rozpočtu (ďalej len „PKR“) formou online videokonferencie.

Na základe verejného posúdenia rada pre PKR  zaradila všetky projekty do 1. skupiny podľa čl. 6, odsek 5 VZN mesta Nové Mesto nad Váhom, číslo 5 /2019 o participatívnom komunitnom rozpočte, t.j. všetky predložené projekty sú určené na verejné hlasovanie. 

Verejné hlasovanie na podporu projektov PKR sa uskutoční elektronickou formou a bude prebiehať od 10.5.2021 od 9.00 hod, do 20.5.2021 do 12.00 hod.

Aby bol projekt pri verejnom hlasovaní úspešný, musí získať minimálne 50 hlasov.

 

Projekt č. 1/2021 - Rozvoj kultúrneho a športového života v meste

P. č. projektu: 1/2021
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrne a umelecké programy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí ..., podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových podujatí
Miesto a termín realizácie projektu: rímsko-katolícky kostol, priestory Spojenej školy sv. Jozefa, VI.-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup umeleckých kostýmov, materiálu na kroje, dekoračných rekvizít, športových pomôcok, mikrofónov


Projekt č. 2/2021 - Nie ste v tom sami - joga nás spája

P. č. projektu: 2/2021
Názov projektu: Nie ste v tom sami - joga nás spája
Žiadateľ o dotáciu: Jogová izbička - joga centrum
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: spojiť seniorov pri cvičení jogy a umožniť im žiť plnohodnotnejší život
Miesto a termín realizácie projektu: Park J. M. Hurbana a jogová izbička, VI-XII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup pomôcok na cvičenie jogy


Projekt č. 3/2021 - Oprava hradieb v NMnV

P. č. projektu: 3/2021
Názov projektu: Oprava hradieb v NMnV
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: neuvedená
Zámer a cieľ projektu: záchrana a skrášlenie hradieb – dominanty mesta, bezpečnosť verejnosti pod hradbami a v parku
Miesto a termín realizácie projektu: južná časť hradieb r. k., park P. Matejku, V.-X.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: úhrada výdavkov na stavbu lešenia a na stavebný materiál


Projekt č. 4/2021 - Verejný AED defibrilátor

P. č. projektu: 4/2021
Názov projektu: Verejný AED defibrilátor
Žiadateľ o dotáciu: Tomáš Kašpar
Oblasť podpory: zdravie a bezpečnosť
Zámer a cieľ projektu: záchrana života a zdravia človeka, work-learning pre verejnosť
Miesto a termín realizácie projektu: verejná lokalita – Hájovky, Mnešice..., V.-IX.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie prístroja s príslušenstvom a inštalácia


Projekt č. 5/2021 - Detský letný tábor 2021

P. č. projektu: 5/2021
Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 3 275,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb, materiálu na tvorivé dielne, spoločenských hier, kancelárskych potrieb a vecných cien pre deti


Projekt č. 6/2021 - Deti na hokej

P. č. projektu: 6/2021
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: prilákať čo najviac detí k športovaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času, zabezpečiť deťom športové vybavenie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 10.9.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 950,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja

 

Nastavenia cookies