Samospráva

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP)

Ako odborný poradný orgán MsZ Nové Mesto nad Váhom
 
1.      Prerokúva a vydáva vyjadrenia :
a)      v oblasti strategických zámerov rozvoja mesta, najmä:
 • k návrhom územných a hospodárskych zásad,
 • k návrhom územného plánu mesta,
 • k rozvojovým aktivitám na území mesta vo vzťahu k ÚPD VÚC TSK, ÚP mesta Nové Mesto nad Váhom, ÚP zóny a iných ÚP,  
 • k plneniu záväzných úloh, ktoré pre mesto vyplýva z okresného environmentálneho akčného programu, územného systému ekologickej stability, programu odpadového hospodárstva, a iných dokumentov v oblasti ekologickej politiky,
 • k investičným zámerom na území mesta z hľadiska vplyvov na ŽP v súlade s ÚP.
 
b)      v oblasti kontroly najmä :
 • k zaťaženiu jednotlivých zložiek životného prostredia v mestskej aglomerácii,
 • k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných právnych noriem v oblasti životného prostredia fyzickými a právnickými osobami,
 • k dodržiavaniu stanovených limitov znečisťujúcich látok v programoch odpadového hospodárstva producentov pôsobiacich na území mesta,
 • k dodržiavaniu podmienok pri leteckej aplikácii biocídov a likvidácie exkrementov živočíšneho pôvodu s ohľadom na dopady tejto činnosti na prírodu,
 
c)      v oblasti návrhov koncepcií najmä :
 • k nariadeniam mesta a ku konkrétnym opatreniam v oblasti životného prostredia,
 • k zabezpečeniu budovania a údržby mestskej zelene,
 • k riešeniu problematiky pestovania rastlín a chovu zvierat na území mesta,
 • k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,
 • ku spôsobom likvidácie epidémií, škodlivých zvierat a škodlivého hmyzu,
 • k navrhnutým opatreniam na zmiernenie negatívnych dopadov industriálnej bázy mesta na životné prostredie,
 • k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcich sa životného prostredia.
 
2.      Prijíma a rieši podnety fyzických a právnických osôb v oblasti životného prostredia v rozsahu kompetencií MsZ na území mesta.
 
3.      Je iniciatívnym a poradným orgánom v záležitostiach dotýkajúcich sa životného prostredia.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Daniel Kopunec
Miroslav Ostrenka
Ing. Zuzana Paučinová
Adrián Dedík
RNDr. Eva Gregušová
RNDr. Eva Jurčová
MBA Michal Leitner
Branislav Pepel
Ing. Martin Poriez
Ing. Barbora Redecká
Ing. Zuzana Kraváriková

Termíny zasadnutí komisie
 

15.2.2024

14.3.2024

18.4.2024

16.5.2024

20.6.2024

12.9.2024

10.10.2024

7.11.2024

5.12.2024

 

 

 

DokumentyKomisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP)
Názov Dátum Príloha
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 14.03.2024 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)8.3.2024Stiahnuť- 55.45 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 15.02.2024 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)7.2.2024Stiahnuť- 55.34 kB
Zápisnica č.8-2023-KOŽP - 07.12.20238.1.2024Stiahnuť- 143.06 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 07.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v areáli spoločnosti LEITNER Slovensko s.r.o. na Tehelnej ulici 7 v Novom Meste nad Váhom28.11.2023Stiahnuť- 138.73 kB
Zápisnica č.7-2023-KOŽP - 09.11.202320.11.2023Stiahnuť- 179.16 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 09.11.2023 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 320 (zasadačka oddelenia výstavby, stará budova MsÚ)2.11.2023Stiahnuť- 145.48 kB
Zápisnica č.5-2023-KOŽP - 01.06.202319.10.2023Stiahnuť- 180.19 kB
Zápisnica č.6-2023-KOŽP - 14.09.202317.10.2023Stiahnuť- 255.8 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 14. septembra 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)6.9.2023Stiahnuť- 172.77 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 01. júna 202319.5.2023Stiahnuť- 142.51 kB
Nastavenia cookies